نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم تحقیقات استان خوزستان

چکیده

در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون‌تیف معرفی می‌شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش‌های اقتصاد نهاده‌هایی خریداری می‌کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش‌ها قرار می‌دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط‌های بعدی پیوند پسین نام‌گذاری می‌شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده- ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه‌پذیر می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون‌تیف، اگر آثار پیوند‌های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image