پژوهشی
تعیین سیاست های پولی و مالی بهینه اقتصاد ایران در فضای نا اطمینانی با استفاده از مدل اقتصاد کلان پای ه خرد

منصور زراء نژاد زراء نژاد؛ ابراهیم انواری

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28548

چکیده
  در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه بین شاخ صهای نقدینگی نوین و مبتنی بر صورت جریان وجه نقد با سودآوری شرک تها ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار)

فرزانه نصیرزاده؛ امین رستمی

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28549

چکیده
  ارزیابی سودآوری شرکت ها در تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی اهمیت به سزایی دارد . پژوهش حاضر ارتباط بین نسبت های نقدینگی نوین و نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجه نقد را با سودآوری ( معیارهای مالی و مبتنی بر بازار) مورد بررسی قرار می دهد. نمونه آماری این پژوهش 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1380 الی 1388 ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تاثیر وضعیت ثبات کلان اقتصادی بر کارایی نظام بانکی( مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا)

سعید عیسی زاده عیسی زاده؛ زینب شاعری شاعری

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28550

چکیده
  صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی بر ای اهرم سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش ...  بیشتر

پژوهشی
تاثیر نقدینگی پی شبینی شده و پی شبینی نشده بر رشد اقتصادی ایران

اشکان رحیم زاده؛ محمود هوشمند؛ احسان فضل الهی

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28553

چکیده
  مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده ) می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است. هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا با استفاده از 1357 ) می باشد. - روش های سری زمانی در طی دوره ( 87 واقعی با وقفه، نسبت سرمایه ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی کارائی سیستم بانک های تجاری و تخصصی در طرح بنگاه های زود بازده کوچک و کار آفرین درتوسعه تعاون (استان اردبیل)

حسین عسگری آلوج؛ ناهید مالکی نیا؛ اعظم قزلباش

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28555

چکیده
  این مقاله در مورد بررسی کارائی سیستم بانکی در طرح بنگاه های زود بازده و کارآفرین دربخش تعاون با می باشد. پرسش تحقیق این است که آیا در اشتغالزایی بخش تعاون از طریق (DEA) استفاده ازمدل 2 اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زود بازده و کار آفرین کارائی بانک های تجاری بیشتر است یا بانک های تخصصی؟جهت پاسخ، نمونه ای مشتمل بر 9 بانک عامل استان اردبیل ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تاثیر اندازه دولت (سهم مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص داخلی) بر توسعه انسانی: با استفاده از الگوی دادههایی تابلویی

شمس الله شیرین بخش؛ تکتم امینی؛ جواد هراتی

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28558

چکیده
  در این مقاله با استفاده از داده های سال های 1990 تا 2006 مربوط به 52 کشور و در قالب یک الگوی پانل به بررسی تاثیر اندازه دولت بر رفاه اجتماعی (شاخص توسعه انسانی) پرداخته شده است . شاخص توسعه انسانی از میانگین سه شاخص، امید به زندگی، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی محاسبه گردیده است . علاوه براین برای اندازه گیری اندازه دولت از دو متغیر سهم مخارج ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات در ایران ( 1352 الی 1387 )

محمد حسین مهدوی عادلی؛ علی کاظمی؛ شیرین فیض محمدی

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28559

چکیده
  نگاه ویژه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ادبیات اقتصادی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه حاکی از اهمیت پرداختن به بحث های مرتبط با آن می باشد. همچنین بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیرهای مهم اقتصادی برای سیاست گذاران اهمیت دارد . یکی از این متغیرها صادرات می باشد که در کشور ما همواره در برنامه های توسعه به آن ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر بیثباتی اقتصادی باتأکید بر کسری (مازاد) بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

مجید دلاوری؛ سجاد بصیر

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28561

چکیده
  دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اق تصادی به شمار می رود . امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم ولی نه کافی، برای رشد اقتصادی بالاست در حالی که بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افقهای رشد اقتصادی را محدود می کند. هدف از این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سه متغیر وضعیت بودجه دولت، ...  بیشتر

پژوهشی
اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران

محسن پورعبادالهان کویچ؛ حسین اصغرپور؛ فیروز فلاحی؛ حسن عبدی

دوره 19، شماره 3 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i3.28562

چکیده
  با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر 1379 مورد ...  بیشتر