نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد زنجان

2 فردوسی مشهد

3 دانشگاه آزاد اسلامی_ واحد کاشان

چکیده

مشخص گشتن این موضوع که در کشورمان سیاست پولی (نقدینگی پیش بینی شده و پیش بینی نشده )
می تواند در رفع کمبود تولید موثر باشد یا خیر، در تصمیم گیری های اقتصادی حائز اهمیت است.
هدف این مقاله ارزیابی عوامل موثر بر رشد اقتصادی در ایران در قالب مدل رشد درو ن زا با استفاده از
1357 ) می باشد. - روش های سری زمانی در طی دوره ( 87
واقعی با وقفه، نسبت سرمایه گذاری GDP نتایج نشان می دهد که نسبت سرمایه گذاری خصوصی به
واقعی با وقفه، رشد نیروی کار موثر و رشد نقدینگی پیش بینی شده پس از دو وقفه تاثیر GDP دولتی به
مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. این در حالی است که رشد نقدینگی پیش بینی نشده تاثیر معنی داری بر
رشد اقتصادی ایجاد نکرده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image