نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار

2 فردوسی مشهد

چکیده

این مقاله در مورد بررسی کارائی سیستم بانکی در طرح بنگاه های زود بازده و کارآفرین دربخش تعاون با
می باشد. پرسش تحقیق این است که آیا در اشتغالزایی بخش تعاون از طریق (DEA) استفاده ازمدل 2
اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک زود بازده و کار آفرین کارائی بانک های تجاری بیشتر است یا
بانک های تخصصی؟جهت پاسخ، نمونه ای مشتمل بر 9 بانک عامل استان اردبیل انتخاب و با استفاده ازروش(DEA)مدل فضای ،امکان تولید بازده به مقیاس ثابت،(CRS)بازده به مقیاس متغیر(VRS)ازده به مقیاس افزایشی،(IRS )بازده به مقیاس کاهشی(DRS)ومدل های بهینه سازی (ورودی محور و خروجی محور) کارآیی عملکرد بانک های عامل استان اردبیل محاسبه گردید.
نتایج مطالعه نشان می دهد با وجود بازدهی ثابت و متغیر و بازدهی افزایشی وکاهشی به مقیاس میانگین،
کارآیی بانک های تجاری ازبانک های تخصصی بیشتر بوده ومیانگین کارآیی سیستم بانکی با فرض وجود
بازدهی متغیربه مقیاس، بیشتراست .

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image