طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره

بهروز برزگر (قلی پور)؛ میرفیض فلاح شمس؛ مریم خلیلی عراقی؛ هاشم نیکومرام

دوره 29، پاییز و زمستان 1401 ، آذر 1401، ، صفحه 158-186

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.72762.1118

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر به طراحی مدل سرریز احتمال درماندگی مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد مدل های گارچ چند متغیره پرداخته شده است.جامعه آماری شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در بازه زمانی سال های 1395 تا 1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای محاسبه آنها از داده های سری زمانی بازده سهام بانک ها ، ارزش حقوق ...  بیشتر

بررسی تأثیر برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری در بانک‌های منتخب خصوصی و دولتی در ایران

ساره درافشانیان؛ مصطفی سلیمی فر؛ علی حسین صمدی

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، ، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.16455.0

چکیده
  چکیدهثبات نظام بانکی در گرو عملکرد بهینه و کاهش ریسک بانک‌هاست. هدف مقاله حاضر، بررسی و مقایسه تأثیر به‌کارگیری برخی از اصول حاکمیت شرکتی بر ریسک اعتباری بانک‌های خصوصی و دولتی منتخب طی سال‌های 1390 الی 1396 در ایران است. ازاین­رو پس از محاسبه ریسک اعتباری با استفاده از الگوی پیشنهادی کمیته بازل برای هریک از بانک‌ها، ارتباط میان ...  بیشتر

مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا

ناهید رجب زاده مغانی؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ احمد سیفی؛ مصطفی رزمخواه

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 88-123

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.52294

چکیده
  ریسک اعتباری یکی از ریسک های بسیار مهم در صنعت بانکداری است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است. بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل 5316 نفر از مشتریان که در بازه ی زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام ...  بیشتر

تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها

سید رضا میرعسکری؛ حمید حسینی نساز

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 175-199

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.53757

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک‌های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک‌ پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال‌های 1393-1388 مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل‌اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک‌های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران)

زهرا کریمی موغاری؛ حسین اسدی گرجی؛ محمد تقی گیلک حکیم آبادی

دوره 22، شماره 10 ، دی 1394

https://doi.org/10.22067/pm.v22i10.22570

چکیده
  این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه‌های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می‌پردازد. داده‌های لازم برای آزمون این ارتباط از 2545 پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال‌های 1381-1390 تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، استخراج و برای ارزیابی داده‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج ...  بیشتر

مقایسه کارایی مدل‏های کلاسیک و شبکه‌های عصبی در برآورد ریسک و ظرفیت اعتباری مشتریان شواهدی از بانک تجارت

حامد منصوری گرگری

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 88-115

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34039

چکیده
  یکی از اهداف مهمی که بانک‌‏ها و موسسات مالی جهت بالا بردن کارایی پس‌اندازهای جمع‌آوری شده از اشخاص حقیقی و حقوقی دنبال می‌کنند، این است که با شناسایی مشتریان اعتباری خود تسهیلات اعتباری را به افراد یا ساز‌مان‌هایی تخصیص دهند که احتمال نکول کمتری داشته باشند. لیکن برای این کار از روش‌های مختلفی هم‏چون روش معمول قضاوت شخصی، تحلیل ...  بیشتر