نویسندگان محترمی که مقاله ایشان مراحل داوری در سامانه این نشریه طی و پذیرش شده به مطالب ذیل توجه فرمایند: 

از آنجایی که مقاله جناب عالی جهت چاپ در این پژوهش نامه پذیرفته شده است؛ 

ابتدا متن مقاله را در فایلی که به نام "قالب مقاله چاپی در نشریه اقتصاد پولی و مالی"، کپی و سپس موارد موجود در فایل "راهنمای نهایی تنظیم و نگارش چاپ مقاله" را اعمال نمایید.

چکیده مبسوط لاتین در قالب 750 الی 1000 کلمه و به همراه عین معادل فارسی آن، هر دو در یک فایل و مطابق فایل دستورالعمل چکیده مبسوط لاتین ارسال شود. 

 

این نشریه هنگامی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود، مبلغ 2000000 ریال جهت هزینه های ویراستاری و ... از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.

 

لطفا مقاله با آخرین اصلاحات در این فرمت قرار داده شود و ظرف سه روز به پست الکترونیک نشریه و یا سامانه ارسال گردد.

قالب مقاله چاپی در نشریه

راهنمای نهایی تنظیم و نگارش چاپ مقاله درنشریه

راهنمای چکیده مبسوط لاتین