مطالعه تأثیر توسعه مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت یافته در ایران

محمدعلی ابوترابی؛ فرزانه احمدیان یزدی

دوره 26، شماره 17 ، شهریور 1398، ، صفحه 137-166

https://doi.org/10.22067/pm.v26i18.80387

چکیده
  توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به‌طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهره­مندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی می­شود، عدم توسعه­یافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار ...  بیشتر

مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران

فرزانه احمدیان یزدی؛ مسعود همایونی فر؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدعلی فلاحی؛ سید محمد حسینی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، ، صفحه 30-68

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.61521

چکیده
  توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره‌گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری‌های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می‌توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی ...  بیشتر