نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

توسعه سیستم مالی نقش غیر قابل انکاری در دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای مختلف و به‌طور خاص کشورهای غنی از منابع طبیعی دارد؛ زیرا عموماً یکی از مشکلات اساسی که مانع از بهره­مندی این دسته از کشورها از مواهب حاصل از فروش منابع طبیعی خدادادی می­شود، عدم توسعه­یافتگی سیستم مالی است. درواقع سیستم مالی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است که با تبدیل درآمد حاصل از منابع طبیعی به سایر اشکال سرمایه، منجربه ایجاد توسعه اقتصادی در این کشورها شود. در این مطالعه نظر به اهمیت خاص سیستم مالی، به مطالعه نقش این بخش کلیدی در هدایت رانت حاصل از منابع طبیعی به منظور افزایش اعتماد عمومیت یافته (به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی) در ایران پرداخته شده است. به این منظور تکنیک رگرسیون غلتان بر مبنای روش ARDL، طی دوره زمانی 1970-2014 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد الگو، نشان می­دهد که توسعه چند بُعدی سیستم مالی در بخش بانکی، دارای این پتانسیل است که بتواند منجربه بهبود اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اعتماد عمومیت در ایران یافته شود؛ بنابراین توسعه سیستم مالی به عنوان یک سیاست ساختاری کلیدی، به منظور بهره­گیری مثبت از منابع طبیعی در ایران توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

[1] Aboutorabi, M.A. (2014). The Study of Infra-Structures Determinants of the Effectiveness of Financial Development on Economic Growth in Iran, Thesis Submitted for PhD degree of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian)
[2] Aghion, P; Bacchetta, P; Ranciere, R. & Rogoff, K. (2009). Exchange Rate Volatility and Productivity Growth: The Role of Financial Development, Journal of Monetary Economics, 56, 513-494.
[3] Ahmadian Yazdi, F. & Aboutorabi, M.A. (2019). The Role of Financial Development in Converting Natural Resource Rents into Foreign Capital in Iran, Iranian Journal of Economic Research Review, 19 (73), 217-250. (In Persian)
[4] Ahmadian Yazdi, F. (2016). Study the Role of Financial Development on the Impact of Natural Resources Rent on Accumulation of Tangible and Intangible Capitals in Iran, Thesis Submitted for PhD degree of Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian)
[5] Ahmadian Yazdi, F. & Mahdavi Adeli, M.H. (2015). Investigating the effect of natural resource Abundance on Human Capital in OPEC Countries, Journal of Economics and Regional Development, 22, 95-130. (In Persian)
[6] Algan, Y. & Cahuc, P. (2010). Inherited Trust and Growth, American Economic Review, 100, 2060-2092.
[7] Amin, M. & Djankov, S. (2009). Natural Resources and Reforms, World Bank Policy Research, Working paper, 1-30.
[8] Anderson, C.L & Locker, L. (2002). Microcredit, Social Capital and Common Pool Resources, World Development, 30, 95-105.
[9] Andersen, I. & Canuto, A. (2011). The Changing Wealth of Nations: Measuring sustainable development in the new millennium, The World Bank.
[10] Arrow, K. J. (1972). Gifts and Exchanges, Philosophy and Public Affairs, 1(4): 343–62.
[11] Arslanturk, Y.; Balcilar, M. & Ozdemir, Z.A. (2011). Time-Varying Linkage between Tourism Receipts and Economic Growth in Small Open Economy, Economic Modelling, 28, 664-671.
[12] Auty, R. (2001). The political economy of resource-driven growth. European Economic Review, 45, 839-846.
[13] Auty, R.M. (1997). Natural Resources, the Stat and Development Strategy, Journal of International Development, 9, 651-663.
[14] Badeeb, R.A. & Lean, H.H. (2017). Natural Resources and Productivity: Can Banking Development Mitigate the Curse?, Economies, 5, 1-14.
[15] Bakwena, M. & Bodman, P. (2008a). The Role of Financial Development in Natural Resource Abundant Economies: Does the Nature of the Resource Matter?, working paper, ISSN 4474-1833, 1-37.
[16] Bakwena, M; Bodman, P. & Suardi, S. (2008b). Making Abundant Natural Resources Work for Developing Economies: The Role of Financial Institutions, ISSN 4474-1833, 1-42.
[17] Baliamoune-Lutz, M. (2011). Trust-based Social Capital, Institutions and Development, The Journal of Socio-Economics, 40, 335-346.
[18] Baliamoune-Lutz, M. & Ndikumana, L. (2007). The growth effects of openness to trade and the role of institutions: New evidence from African countries, working paper, No.5, University of Massachusetts, Amherst.
[19] Banfield, E. C. (1958). The moral Basis of a Backward Society. New York: Free Press.
[20] Barro, R. J. and Lee, J.W. (2013). A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010, Journal of Development Economics, 104, 184-198.
[21] Beck, T. & Poelhekke, S. (2017). Follow the money: Does the financial sector intermediate natural resource windfalls?, Working paper No.545, The Netherlands.
[22] Bjorvatn, K., Farzanegan, M.R & Schneider, F. (2013). Resource curse and power balance: Evidence from Iran, De Gruyter, 9(2), 133-158.
[23] Booth, A. (2003). Decentralization and Poverty Alleviation in Indonesia, Environment and Planning C: Government Policy, 21, 181-202.
[24] Bravo-Ortega, C. & Gregorio, J. (2000). “The relative richness of the poor: natural resources, human capital and economic growth”, Mimeo Ministry of Economics.
[25] Bravo-Ortega, C. & Gregorio, J. (2002). “The relative richness of the poor: natural resources, human capital and economic growth”, Central bank of Chile Working papers, 139: 1-36.
[26] Bravo-Ortega, C. & Gregorio, J. (2005). “The relative richness of the poor? Natural resources, human capital and economic growth”, World bank working paper series, No.3484.
[27] Brunnschweiler, C.N. & Bulte, E.H. (2008). The Resource Curse Revisited and Revised: A Tale of Paradoxes and Red Herring, Journal of Environmental Economics and Management, 55, 248-264.
[28] Clague, C., Keefer, P., Knack, S. & Olson, M., (1999), Contract Intensive Money: Contract enforcement, property rights and economic performance, Journal of Economic Growth, 4, 185-211.
[29] Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, 94: 95–120.
[30] Dadgar, Y. & Nazari, R. (2009). Analyzing Financial Development Indices in Iran, 1st Conference of Development of Investment and Financing System in Iran, Sharif University of Technology, 1-37. (In Persian)
[31] Davis, G.A. (2009). Extractive Economies, Growth and the Poor. In: Richards, J.P. (Ed). Mining Society and a Sustainable World, Springer-Verlag, Berlin, 37-60.
[32] Dowla, A. (2006). In Credit We Trust: Building Social Capital by Grameen Bank in Bangladesh, The Journal of Socio-Economics,35, 102-122.
[33] Elhannani, F.E.; Boussalem, A.B. & Benbouziane, M. (2016). Financial Development and the Oil Curse: Evidence from Algeria, Topics in Middle Eastern and African Economies, 18, 112-125.
[34] Elkhuizen, L.; Hermes, C. & Jacobs, JPAM. (2016). Financial Development, Financial Liberalization and Social Capital, Groningen: University of Groningen, SOM research school, 1-63.
[35] Ellsworth, W. (1999). Life during growth, Journal of Economic Growth, 4, 239-275.
[36] Escosura, L.P & Villarroya, I.S. (2009). Contract enforcement, capital accumulation, and Argentina’s long-run decline, Cliometrica, 3, 1-26.
[37] Fleitas, S.; Rius, A.; Roman, C & Willebald, H. (2011). Economic development and institutional quality in Uruguay: contract enforcement, investment and growth since 1870, This paper is part of the Project “Instituciones e Inversion en el Uruguay”, 1-23.
[38] Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: Free Press.
[39] Gambetta, D. (1988). Trust: making and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Blackwell
[40] Ghali, K.H. (2008). Financial development and economic growth, Review of Development Economics, 3, 310-322.
[41] Granovetter, M. (2005). The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, Journal of Economic Perspective, 19, 33-50.
[42] Greif, A. (1993). Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders’ Coalition, American Economic Review, 83(3): 525–48.
[43] Grootaert, C. 1998. Social Capital: The Missing Link?, Washington, DC: The World Bank Working Paper No. 3 of the World Bank’s Social Capital Initiative, 1-34.
[44] Gylfason, T. (2008), Development and growth in mineral-rich countries, Center for Economic Policy Research, Discussion paper No.7031.
[45] Gylfason, T. (2001). Natural resources, education and economic development, European Economic Review, 45, 847-859.
[46] Gylfason, T.; Herbertsson, T.T & Zoega, G. (1999). A mixed blessing: Natural resources and economic growth, Macroeconomic Dynamics,3, 204-225.
[47] Ibrahim, M.H. (2009). A Rolling Regression Analysis of International Transmission of Inflation in Malaysia, The Journal of Applied Economic Research, 3, 21-39.
[48] Ibrahim, M.H. & Aziz, H. (2003). Macroeconomic Variables and the Malaysian Equity Market: A View Though Rolling Subsamples, Journal of Economic Studies, 30, 6-27.
[49] Iheanacho, E. (2016). The Impact of Financial Development on Economic Growth in Nigeria: An ARDL Analysis, Economies, 4, 1-12.
[50] Iimi, A. (2007). Escaping from the Resource Curse: Evidence from Botswana and the Rest of the World, IMF Working Paper, 54, 663-699.
[51] James, B.A. (2008). What are the mechanisms linking financial development and economic growth in Malaysia, Economic Modeling, 25, 38-53.
[52] Knack, S., & Keefer, P. (1997). Does social capital have an economic payoff?: A Cross country investigation. Quarterly Journal of Economics, 12(4), 1251-1288.
[53] Kwiatkowski, D.; Peter C. B. P.; Peter, S. & Yongcheol Shin (1992). “Testing the Null Hypothesis of Stationary against the Alternative of a Unit Root,” Journal of Econometrics, 54, 159-178.
[54] Lane, P. R. & Milesi-Ferretti, G. M. (2000). The Transfer Problem Revisited: Net Foreign Assets and Real Exchange Rates, Working paper, 1-26.
[55] Levine, R. & Demirguc-Kunt, A. (2008). Finance, financial sector policies and long run growth, World Bank, Policy research paper.
[56] Marshal, M.C. & Gurr, T.R. (2014). Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2013, Political Instability Task Force.
[57] Minsky, H. (1977). A theory of systemic fragility, in E. J. Altman and A. W. Sametz (eds), Financial crises: Institutions and Markets in a Fragile Environment, 138-152.
[58] Nili, M. & Rastad, M. (2007). Addressing the Growth Failure of the Oil Economies: The Role of Financial Development, The Quarterly Journal of Economics and Finance, 46, 726-740.
[59] Paldam, M. & Svednsen, G.T. (2000). An Essay on social capital: Looking at the fire behind the smoke, European Journal of Political Economy, 16, 339-366.
[60] Papyrakis, E. & Gerlagh, R. (2003). Natural Resources: A Blessing or a Curse?, Social Science Research Network, Electronic Paper Collection, The Fondazione Eni Enrico Mattei, 1-21.
[61] Papyrakis, E. & Gerlagh, R. (2007). “Resource abundance and economic growth in the United States”, European Economic Review, 51,1011-1039.
[62] Putnam, R.D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.
[63] Putnam, R. (1993). Making Democracy Work (with Robert Leonard and Raffaella Y. Nanetti), Rrincton University Press, Princeton, NJ.
[64] Rasekhi, S. & Ranjbar, O. (2009). An Examination of Financial Development Effect on OIC member Countries, 16, Journal of Economics and Regional Development, 1-22. (In Persian)
[65] Ritab, S.A-K. (2007). Financial sector development and sustainable economic growth, Advances in Financial Economics, 12, 345-360.
[66] Rocicot, F-E.; Rentz, W.F. & Kahl, A.L. (2017). Rolling Regression Analysis of the Pastor-Stambaugh Model: Evidence from Robust Instrumental Variables, International Advanced Economic Research, 23, 75-90.
[67] Rodrik, D. (2002). Trade policy reform, In: Hoekman, B.M., English, P., Mattoo, A. (Eds), Development, Trade and the WTO: A handbook, World Bank, Washington, D.C.
[68] Rodrik, D., Subramanian, A. & Trebbi, F. (2004). Institutions rule: the primacy of institutions over geography and integration in economic development, Journal of Economic Growth, 9(2), 131-165.
[69] Ross, M. (2001). Does Oil Hinder Democracy?, World Politics, 53, 325-361.
[70] Sacks, J.D. & Warner, A.M. (1995, revised 1997, 1999). Natural resource abundance and economic growth, NBER Working Paper, No.5398, Cambridge, Massachusetts.
[71] Stiglitz, J.E. (1994). The role of the state in financial markets, Proceedings of the World Bank Annnual Conference on Economic Development, World Bank: Washington.
[72] Suleiman, A-B. & Aamer, S.A-Q. (2007). Financial development and economic growth: The Egyption experience, Journal of Policy Modeling, 30, 887-898.
[73] Swanson, N.R. (1998). Money and Output Viewed through a Rolling Window, Journal of Monetary Economics, 41, 455-473.
[74] Taeibnia, A.; Zareei, A. and Yari, H. (2011).The Effect of Financial Development on Income Inequality: A Case Study for the Middle East and North African Countries, Economic Studies and Politics, 6 (2), 137-154. (In Persian)
[75] Tang, C.F. & Abosedra, S. (2015). Tourism and Growth in Lebanon: New Evidence from Bootstrap Simulation and Rolling Causality Approaches, Empir Econ, Springer, 1-18.
[76] Tang, C.F. & Chua, S.Y. (2015). The Savings-Growth Nexus for the Malaysian Economy: A View through Rolling Sub-Samples, Applied Economics, 44, 4173-4185.
[77] Tang, C.F. & Tan, E.C. (2013). How Stable is the Tourism-Led Growth Hypothesis in Malaysia? Evidence from Disaggregated Tourism Markets, Tourism Management, 37, 52-57.
[78] Timmermann, A. (2008). Elusive Returne Predictability, International Journal of Forecasting, 24, 1-18.
[79] Tiwari, S.; Cottarelli, C.; Blanchard, O.; Antoinette, M. S. and Vinals, J. (2012). Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries, International Monetary Fund.
[80] Van der Ploeg, F. (2010). Why do many resource-rich countries have negative genuine saving? Anticipation of better times or rapacious rent seeking. Resource and Energy Economics. 32. 28-44.
[81] Valentine, T.R. (1993). Mineral-Led Economic Growth, Drought Relief and Income Policy: Income Distribution in Botswana Reconsidered, American Journal of Economics and Sociology, 51(2), 31-42.
[82] Van der Ploeg, R. (2010). Why do many resource-rich countries have negative genuine saving? Anticipation of better times or rapacious rent seeking. Resource and Energy Economics. 32. 28-44.
[83] Van der Ploeg, R. & Poelhekke, S. (2008). Volatility, financial development and the natural resource curse, OxCarre working papers, Oxford center for the analysis of resource rich economies, University of Oxford.
[84] Whalen, C. (2008). Understanding the Credit Crunch as a Minsky Moment, Challenge, 51, 91-109.
[85] Westlund, H., & Adam, F. (2010). Social capital and economic performance: A meta-analysis of 65 studies. European Planning Studies, 18, 893-919.
[86] Williams, A. & Siddique, A. (2008), The use (and abuse) od governance indicators in economics: A review, Economics of Governance, 9, 131-175.
[87] Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework, Theory and Society, 27, 151-208.
[88] Zanin, L. & Marra, G. (2011). Rolling Regression versus Time-Varying Coefficient Modelling: An Emprical Investigation of the Okun's Law in Some Euro Area Countries, Bulletin of Economic Research, 64, 91-108.
CAPTCHA Image