بررسی عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر رشد شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

حجت ایزدخواستی؛ رضا محسنی؛ میثم سلطانی

دوره 29، بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.75811.1179

چکیده
  چکیده امروزه بازارهای مالی یکی از اساسی­ترین بازارهای هر کشور است و شرایط این بازارها به‌شدت بر بخش­های واقعی اقتصاد اثرگذار است. به­طورکلی عوامل مؤثر بر بازار سهام به دو دسته عوامل بیرونی (عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی) و عوامل درونی (فعالیت­ها و تصمیمات شرکت­ها) تقسیم‌بندی می­شوند. در این پژوهش، عوامل اقتصادی و رفتاری ...  بیشتر

تأثیر اندازه شرکت بر بازده سهام بر اساس روش پانل هم-انباشتگی غیرخطی در ایران

رضا محسنی؛ علیرضا جمشیدی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 239-254

https://doi.org/10.22067/pm.v25i16.63995

چکیده
  هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه­گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطۀ غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم­انباشتگی ...  بیشتر