نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 قزوین

چکیده

هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه­گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطۀ غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم­انباشتگی غیرخطی تأیید­کننده اثرات نامتقارن و رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام است. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل داده­ها در الگوی دوم بر اساس روش داده­های پانل نیز تائید کننده وجود ارتباطی غیرخطی به‌مانند منحنی U شکل معکوس بین اندازه شرکت و بازدهی بنگاه‌ها در سطح شرکت‌هاست.

کلیدواژه‌ها

[1]Alaleh, N., Tamimi, M., & Nematpuor dezfoli, A. (2013), Explain changes in returns in three models CAPM, TFPM, FFPM in Iran Stock Market, No. 5, 115-128. (In Persian)
[2]Apergis, N., & Payne, J. (2014). Resurrecting the size effect: Evidence from a Panel nonlinear cointegration model for the G7 stock markets. Review of Financial Economics 23, 46-53
[3]Amel-Zadeh, A. (2011). The return of the size Anomaly: Evidence from the German stock Market. European Financial Management 17(1), 145-182.
[4]Banz, R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics 9, 3-18.
[5]Carhart, M. (1997).On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance 52, 57-82
[6] Fama, E. F., & French, K.R. (1993). Common risk factors on the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33, 3-56.
[7] Hung, c., & Azad, s. F. v. (2014). Determinants of stock returns: Factors or systematic co-moment? Crisis versus non-crisis periods. Journal of international Financial Markets, Institutions & Money:14-29
[8]Jiyang, Ye. (2013). Testing Asset Pricing Models under Non-Linear Assumptions: Evidence from UK firm level Panel Data, Department of Accounting and Finance, Birmingham Business School, Univercity of Birmingham.
[9]Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investment in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics 47 (1), 13-37
[10]Nalshekan, A. (2010). Test Unsystematic and firm size over stock returns in Iran Stock Market, M.A thesis, Faculty of Administrative Sciences and Economics, esfehan Univercity. (In Persian)
[11]Ross, S.A. (1976). Arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory 13, 341-360.
[12]Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk Journal of risk. Journal of Finance 19(3), 425-442.
[13]Yahyazadeh, M., & khoramdin, J. (2008). the role of liquidity and liquidity risk factors on stock return surplus in Iran Stock Market, Accounting and auditing reviews, No.15, 101-118. (In Persian)
CAPTCHA Image