نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 قزوین

چکیده

هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه­گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطۀ غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم­انباشتگی غیرخطی تأیید­کننده اثرات نامتقارن و رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام است. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل داده­ها در الگوی دوم بر اساس روش داده­های پانل نیز تائید کننده وجود ارتباطی غیرخطی به‌مانند منحنی U شکل معکوس بین اندازه شرکت و بازدهی بنگاه‌ها در سطح شرکت‌هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Firm Size on Stock Returns: Evidence from a Panel Nonlinear Co-integration Model for Iran Stock Market

نویسندگان [English]

  • reza mohseni 1
  • alireza Jamshidi 2

1 Shahid Beshti university

2 Qazvin

چکیده [English]

Introduction
The purpose of this paper is to introduce criteria for investors to improve their company's profitability and performance. In this regard, this study investigates the nonlinear relation hypothesis among firm size and stock returns, with respect to the firms listed on Tehran Stock Exchange during the five-year period between 2008 and 2016.
Theoretical Frame work
Due to the importance of the relationship between risk and return, asset pricing models were always explained. Capital asset pricing model was introduced as the starting point for asset pricing models. Subsequently, other asset pricing models, including Fama model, French model, arbitrage model, etc., as the most important models were developed by adding and modifying variables. In most of the models, variable size enterprise is one of the most important determinants of returns. On the other hand, with the development of studies and changing circumstances, some factors lose their explanatory power. For example, the result of a study done by Hung, Azad & Fang(2014) showed that most of factors which were tested lost power explaining. Also, some research results show that the form of relationship between risk and returns is possible to change in some conditions. For example, the results of a study done by Apergis & Payne (2014) showed that there is a nonlinear relationship between enterprise size and returns.
Methodology
In this study, two models with two different statistical methods were used to test hypothesis of nonlinear relationship between enterprise size and returns. The first model uses a panel nonlinear cointegration method to confirm or reject hypothesis, and investigates positive and negative effects of enterprise size over returns. Using a panel co-integration method, the second model tests nonlinear relationship, i.e. the inverted-U cure hypothesis, between firm size and stock returns.
Results and Discussion
The results of analysis of data in the first model based on a panel nonlinear cointegration model, provide evidence of asymmetric effects and nonlinear relationship between stock returns and firm size. On the other hand, the results of analysis of data in the second model based on panel data also confirm that there is a nonlinear relationship, i.e., inverted U curve, between firm size and stock returns at the company level.
Conclusions and Suggestions
According to the results mentioned, investors, shareholders and Capital market analysts are recommended to consider firm size as the most important factor to explain returns and pay attention to this issue that there is a nonlinear relationship between firm size and stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • firm size
  • Stock return
  • nonlinear relation
  • panel nonlinear cointegration model
[1]Alaleh, N., Tamimi, M., & Nematpuor dezfoli, A. (2013), Explain changes in returns in three models CAPM, TFPM, FFPM in Iran Stock Market, No. 5, 115-128. (In Persian)
[2]Apergis, N., & Payne, J. (2014). Resurrecting the size effect: Evidence from a Panel nonlinear cointegration model for the G7 stock markets. Review of Financial Economics 23, 46-53
[3]Amel-Zadeh, A. (2011). The return of the size Anomaly: Evidence from the German stock Market. European Financial Management 17(1), 145-182.
[4]Banz, R.W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal of Financial Economics 9, 3-18.
[5]Carhart, M. (1997).On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance 52, 57-82
[6] Fama, E. F., & French, K.R. (1993). Common risk factors on the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33, 3-56.
[7] Hung, c., & Azad, s. F. v. (2014). Determinants of stock returns: Factors or systematic co-moment? Crisis versus non-crisis periods. Journal of international Financial Markets, Institutions & Money:14-29
[8]Jiyang, Ye. (2013). Testing Asset Pricing Models under Non-Linear Assumptions: Evidence from UK firm level Panel Data, Department of Accounting and Finance, Birmingham Business School, Univercity of Birmingham.
[9]Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investment in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics 47 (1), 13-37
[10]Nalshekan, A. (2010). Test Unsystematic and firm size over stock returns in Iran Stock Market, M.A thesis, Faculty of Administrative Sciences and Economics, esfehan Univercity. (In Persian)
[11]Ross, S.A. (1976). Arbitrage theory of capital asset pricing. Journal of Economic Theory 13, 341-360.
[12]Sharpe, W.F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk Journal of risk. Journal of Finance 19(3), 425-442.
[13]Yahyazadeh, M., & khoramdin, J. (2008). the role of liquidity and liquidity risk factors on stock return surplus in Iran Stock Market, Accounting and auditing reviews, No.15, 101-118. (In Persian)