رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در ایران

یزدان گودرزی فراهانی؛ امیدعلی عادلی

دوره 29، بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 110-136

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.73955.1138

چکیده
  چکیده تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می­کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به‌منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش گشتاورهای ...  بیشتر

برآورد تابع تقاضای پول در ایران با رویکرد مدل‌های تصحیح خطا و هم جمعی

منصور خلیلی عراقی؛ حسین عباسی نژاد؛ یزدان گودرزی فراهانی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1392، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22067/pm.v20i5.34032

چکیده
  آگاهی در مورد تابع تقاضای پول و عوامل موثر بر آن مهم‌ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است؛ به طوری که سیاست پولی با تحت تأثیر قرار دادن تقاضای پول، می‌تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. این مقاله به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‌های 1390 – 1350 با استفاده از روش تصحیح خطا و هم‌جمعی پرداخته است. تحلیل‌ها ...  بیشتر