نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

چکیده
تأثیر سیاست­های پولی بر نرخ ارز در دیدگاه دورنبوش به این صورت است که تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی حجم پول نقش اساسی را در نوسانات نرخ ارز، ایفا می­کند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سیاست پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران است. به‌منظور آزمون مدل تجربی تحقیق از اطلاعات دوره زمانی 1399-1368 بر اساس فراوانی داده­های فصلی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. بر این اساس در قالب دو نظام ارزی ثبات و شناور میزان جهش و انحراف در نرخ ارز با استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات محاسبه شده و تأثیر سیاست پولی و متغیرهای کلان بر جهش نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که سیاست پولی منجر به افزایش در جهش نرخ ارز و ایجاد انحراف در نرخ ارز می‌شود و این موضوع در نظام ارزی شناور بازه­ای نسبت به نظام نرخ ارز ثابت شدیدتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که شکاف تولید تأثیر معنی‌داری بر کاهش انحراف نرخ ارز حقیقی داشته است. از سوی دیگر بر اساس ضریب برآورد شده، مشاهده شد که انحراف نرخ تورم منجر به افزایش انحراف نرخ ارز حقیقی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

References
Ball, L. (1999). Policy rules for open economies. in: J.B. Taylor(ed.) Monetary Policy Rules. ChicagoUniversity Press: Chicago, 127-154.
Branson, W. H.; Hannu H., & Paul, M. (1977). Exchange rates in the short run: The dollar deutsche mark rate. European Economic Review, 10(2), 303-310.
Central bank of the islamic republic of Iran. (2021). Department of economic accounts, national accounts of Iran. (In Persian)
Dornbusch, R. (1988). Exchange Rate and Inflation London. The MIT press, 61-77.
Gründler, D.; Mayer, E., & Scharler, J. (2022). Monetary policy announcements, information shocks, and exchange rate dynamics. Open Economic Review12(4), 23-38.
Gudarzi Farahani, Y.; Esmaili, B., & Adeli, O. (2022). The relationship between policy uncertainty and cryptographic financial asset accounting, Financial Accounting and Audit Research, 14(54), 141-158. (In Persian)
Gürkaynak, R. S.; Hakan, Kara.; Burçin, Kısacıkoğlu., & Sang, S. L. (2020). Monetary policy surprises and exchange rate behaviour. Journal of International Economics, 130(5), 123-135.
Hilde, C. B. )2009). Monetary policy and exchange rate overshooting: Dornbusch was right after all. Journal of International Economics, 79 (2), 64–77.
Hoshmand, M.; Daneshnia, M.; Shahrivar, S.; Ghezelbash, A., & Eskandari Pur, Z. (2012). The relationship between monetary policy and exchange rate in iran. Journal of Quantitative Economics, 9(2), 109-127. (In Persian)
Hosseinzadeh Yusuf Abad, M., & Haqit, A. (2012). The effect of monetary policy on the exchange rate in Iran using the self-correlated model with distributed lag. Financial Economy Quarterly, 7(25), 123-146. (In Persian)
Kim, S., & Lim, K. (2022). Effects of monetary policy shocks on exchange rate in emerging countries. The World Economy, 45(4), 1242– 1261.
Mahdilo, A., & Asgharpour, H. (2018). The role of the exchange rate channel in the nonlinear transmission mechanism of monetary policy in Iran; (MS-VAR) approach. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 17(1), 121-153. (In Persian)
Mazini, A., & Ghorbani, S. (2018). Investigating the trend and nature of real exchange rate deviation in Iran's economy. Economic Research Quarterly, 54(1), 173-207. (In Persian)
Meiri, F.; Zayandeh Roudi, M.; Jalai Esfandabadi, A., & Mehraei Bishrabadi, H. (2017). Investigating the effect of the monetary jump of the exchange rate on the major and main activities of the economy in Iran. Economic Research Quarterly, 2(3), 105-124. (In Persian)
Meiri, F; Zayandeh Roudi, M; Jalai Esfandabadi, A; Mehrai Bishrabadi, H. (2015), Investigating the impact of monetary jumps in the exchange rate on the occurrence of business cycles in the economy using the Lucas empirical method, Industrial Management Quarterly of Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Economic Research, 37, 117-128. (In Persian)
Mirmohammadi, J.; Totunchi, J.; Abtahi, Y., & Dehghan Tafti, M. (2021). Investigating the relationship between monetary policy and exchange rate in Iran's economy using Dornbusch's launch model and monetary model with sticky prices. Journal of Studies and Policies Economic, 8(2), 252-277. (In Persian)
Niazi, M.; Shahrashtani, H.; Hejbarkiani, K., & Ghafari, F. (2019). Investigating the effect of monetary policy shocks and oil revenues on inflation and economic growth in Iran, Monetary Economics Quarterly, 27(19), 29-46. (In Persian)
Oreiro, J. L.; Basilio, A. C., & Souza, J. G. (2014). Effects of overvaluation and exchange rate volatility over industrial investment: empirical evidence and economic policy proposals for Brazil. Brazilian Journal of Political Economy, 34(3), 347-369.
Rapach, D. E., & Wohar, M. E. (2002). Testing the monetary model of exchange rate determination: new evidence from a century of data. Journal of International Economics, 58(2), 359–385.
Shakeri, A. (2010). Macroeconomic theories, Nei publication, Tehran, 520-530. (In Persian)
Taghavi, M., & Mohammadi, M. (2011). Reliability tests of monetary approach to exchange rate and balance of payments in iranian economics. Journal of Quantitative Economics, 8(1), 51-72. (In Persian)
Zivot, E.; Donald, W. K., & Andrews, S. (1992). Further evidence on the great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(4), 251–70.
CAPTCHA Image