ارتباط بین ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت پس از عرضه اولیه: شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادی؛ امین رستمی

دوره 19، شماره 4 ، بهمن 1391

https://doi.org/10.22067/pm.v19i4.29311

چکیده
  در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت‎ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده‎های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار‎های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به‎ عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به ‎عنوان مثال، درصد اعضای ...  بیشتر

بررسی رابطه بین کیفیت سود و ضریب واکنش سود

مهدی مرادی؛ محمدعلی فلاحی؛ محسن کامی

دوره 17، شماره 33 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i33.27308

چکیده
  واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی ...  بیشتر

The Effect of Market Cycles on Investor's Reaction to Discretionary Accrual's Changes

مهدی مرادی؛ محمد علی فلاحی؛ سلطانیان سلطانیان

دوره 15، شماره 25 ، مهر 1387

https://doi.org/10.22067/pm.v15i25.1808

چکیده
  Managers use earning management to show the profitability growing in a way that causes the output increase. one of the most important tools for this is discretionary accrual. Studies about earning management show that the managers use the opportunities to manage the exact earning. The aim of this research is to study the effect of market cycles on investor's reaction to discretionary accrual's changes. Related to the information of 1380-1383 three market cycles were identified: optimistic, neutral and pessimistic. Investor's reaction to the discretionary accrual changes in a sample of 66 firms ...  بیشتر