نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار- مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

چکیده

در عصر حاضر، کسب‌وکارهای مختلف و به‌ویژه شرکت‌های خدماتی باید از اقدامات بازاریابی متنوع برای ایجاد ارتباط کارا با مشتریان استفاده کنند تا شرایطی را به­وجودآورند که منجر به تعهد و ایجاد وفاداری در آن‌ها گردد. به همین دلیل، حصول اطمینان از اینکه راهبردهای بازاریابی مبتنی بر رابطه منجر به بهبود عملکرد شرکت‌ها می‌شود، اهمیت یافته است. این پژوهش به بررسی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است و هدف آن، بررسی رشد و توسعه عملکرد مالی و ارتباط با مشتری در صنعت بیمه از طریق سیاست‌های بازاریابی رابطه‌مند است. از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارگزاری‌های مختلف بیمه در شهر مشهد تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 140 شرکت است. با استفاده از جدول مورگان 103 کارگزاری‌ بیمه در شهر مشهد به‌عنوان نمونه انتخاب شد. از پرسشنامه نیز برای ابزار جمع‌آوری داده، استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان داد هر یک از متغیرهای تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند، شامل مالی، اجتماعی و ساختاری بر کیفیت ارتباط با مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد، ارتباط معناداری بین کیفیت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و ارتباط با مشتری نیز تأیید شد. همچنین متغیرهای ابعاد بازاریابی رابطه‌مند شامل، مالی، اجتماعی و ساختاری از طریق کیفیت ارتباط با مشتری بر عملکرد مالی و ارتباط با مشتری نیز تأثیر معناداری را نشان داد.

کلیدواژه‌ها

References

Abtin, A. A., & Pouramiri, M. (2016). The impact of relationship marketing on customer loyalty enhancement (Case study: Kerman Iran insurance company). Marketing & Branding research, 3, 41-49.

Adamson, I., & Chan, K. M., & Handford, D. (2003). Relationship marketing: customer commitment and trust as strategy for the smaller Hong Kong corporate banking sector .International Journal of Bank Marketing, 21)‌6/7(, 347-358.
Aggarwal, P., Castleberry, S. B., Ridnour, R., & Shepherd, C. D. (2012). Salesperson empathy and listening: impact on relationship outcomes. Journal of Marketing Theory and Practice, 13‌(3), 16–31.
Akrosh, M. N., Dahiyat. S. E., Gharaibeh, H. S., & Abu-Lail, B. N. (2011). Customer relationship management implementation business performance in developing country context. International Journal  of Commerce and Management, 2(12), 158-190.
Anuforo, R., Ogungbangbe, M. B., & Edeoga, G. (2015). A study of the Impact of customer relationship management on bank growth in Nigeria. Journal of Social Economics, 2(4), 177-187.
Askarpur, A. & RahChamani, A. (2017). The effect of relationship marketing on the quality of customer-seller relationships & financial performance. Marketing Management, (34), 132-111. (In Persian)
Assel, H. (2001). Consumer behavior &marketing action, pwskent publishing company Boston MA.
Borsaly, A. E .L. (2014). The effect of CRM on organizations performance and competitive advantage-effect of process and information technology, proceedings of 9th international business and social science Research conference, 6-8 january, Novotel World Trade center, Dubai.
Buttle, F. A. (2001). The CRM value chain. Marketing Business, 52-55.
Caliskan, A. & Esmer, S. (2019). Does it really worth investing in relationship marketing for a port business? case studies on transport policy, 10.1016/j.cstp.2019.02.003.
Chang, H. H., Wong, K. H., & Fang, P.W. (2014). The effects of customer relationship management relational information processes on customer- Based performance. Decision Support Systems, 66, 146-159.
Chung, S. & Shan, L. (2012). Customer relationship management and firm performance: an empirical study of freight forwarder services. Marine Science and Technology, 20(1), 64-72.
Chung Lo, S. (2012). A Study of Relationship Marketing on Customer Satisfaction. Social Sciences, 8‌(1), 91-94.
[14] Charles, A. T. (2013). Impact of customer relationship management and firm performance in oyo Town Nigeria. International Business management, 6(2), 137-146.
Chi, Ch. & Gursoy, D. (2009). Employee satisfaction, customer satisfaction, and financial performance: An empirical examination. International Journal of Hospitality Management, 28, 245-253.
Chiu, H. Ch., Hsieh, Y., Li, Ch., & Lee, M. (2005). Relationship marketing and consumer switching behavior. Journal of Business Research, 57, 1-15.
Danaei, H., Hosseini, M. H., Mahmoudi, M., & Wazir Zanjani, H. R. (2012). Develop a customer relationship management evaluation evaluation model. Journal of Commerce, (64), 186-149.  (In Persian)
Evert, G. (2017). From relationship marketing to total relationship marketing and beyond. Journal of Services Marketing, 31)1(.
Gee Chen, H., Chih Liu, J. Y., Shin, Sh., Tsong, H., & Yang, M. (2012). The impact of financial services quality and fairness on customer satisfaction. Managing Service Quality, 22)4(, 399-421.
Gilaninia, S., Askari, M. A., & Farokh, A. (2013). The Relationship Between customer Relationship management & Relationship marketing performance (firm of electricity Distribution in Kermanshah) .
Grönroos, Ch. (2017). Relationship marketing and service: an update. Global Scholars of Marketing Science, 27(3), 201-208.
Guerola-Navarro, V., Oltra-Badenes, R., Gil-Gomez, H., & Gil-Gomez, J. A. (2020). Research model for measuring the impact of customer relationship management (CRM) on performance indicators. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-25.
Haji Karimi, A. A. & Karimnejad, E. (2015). The effect of knowledge management on organizational variables and the success of customer relationship management. Business Management Perspectives, 14(2), 139-123. (In Persian)
Hasnelly, A. & Yusuf, E. (2012). Analysis of market-based approach on the customer value and customer satisfaction and its implication on customer loyalty of organic products in Indonesia. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 40, 86–93.
Homburg, C., Wieseke, J., & Borneman, T. (2009). Implementing the marketing concept at the employee– customer interface: the role of customer need knowledge. Journal of Marketing, 73(4), 64–81.
Kamali Moghaddam, P. (2014). The impact of marketing on improving private banking services (case study: development credit institute), M.Sc. Thesis in Business Management, Faculty of Management, University of Tehran. (In Persian)
Kanapathipillai, K., & Mahbob, N. N. (2021). The impact of relationship marketing on customer loyalty in yhe tour and travel companies in Malaysia during covi-19 pandemic: parallel mediation of social media and relationship quality. Eouropian Jounal of Management and MarketingS, 6(4), 17-47.
Khajavi, Sh., Fattahi Nafchi, H., & Ghadirian Arani, M. H. (2015). Ranking and evaluation of financial performance of companies in selected industries of Tehran Stock Exchange using AHP-Victor fuzzy hybrid model; Case study: Pharmaceutical companies, base metals and automobiles and parts. Auditing Knowledge, 15(60), 46-25. (In Persian)
Kim, P., Dirks, K., & Cooper, C .(2009). The repair of trust: a dynamic bilateral perspective and multilevel conceptualization. Academy of Management Review, 34(3), 401-422.
Kim, H. S., & Kim, Y .G. (2009). A CRM performance measurement framework: Its development process and application. Industrial Marketing Management, 38(4), 477-489.
Kim, C. S., Zhao, W. H., & Yang, K. H. (2008). An Empprical study on the shopping: Evaluating the Relationships Amoung perceived value, Satisfaction, and Trust Based on Customers, perspectives. Journal Electronic Commerce in Organization, 6(3), 1-19.
Kong Wing Chow, C. (2014). Customer satisfaction and service quality in the Chinese airline industry. Journal of Air Transport Management, 35, 102–107.
Krishnapillai, G., Padmashantini, P. & Thahir, Sh. (2013). Impact of customer retention practices on firm performance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3. 10.6007/IJARBSS/v3-i7/10.
Low, W. Sh., Da, J., & May, S. (2013). the link between customer satisfaction and price sensitivity: An investigation of retailing industry in Taiwan. Journal of Retailing and Consumer Services, 20, 1–10.
Lozada, F., Contreras, M. L., & Zapata, R. (2015). What’s marketing? a study on marketing managers’ perception of the definition of marketing an empirical examination. Journal of Applied Corporate Finance, 10(2), 90-97.
Madhavaram, S., Granot, E., & Badrinarayanan, V. (2014). Relationship marketing strategy: an operant resource perspective. Journal of Business & Industrial Marketing, 29(4), 275-283.
Mir Aghaei, S. M., Shabani, V., Ghanbari, A., & Shabani, V. (2014). Investigating the effect of customer relationship management on the overall performance of financial institutions in Tehran. 1st International Conference on Economics, Management, Accounting & Social Sciences, Rasht. (In Persian)
Mishra, K. E., & Li, C. (2008). Relationship Marketing in Fortune 500 U.S. and Chinese web sites. Journal of Relationship Marketing, 7(1), 1-29.
Mohammadi, E., Rezaee, Z. (2016). An examination of relation between management of customer relationship with quality of relationship and customers' lifetime value in hotel industry (case study: City of Ilam). Journal of Tourism Planning and Development, 4(15), 62-79.
Namjoyan, M. & Esfahani., A. N., & Haery, F. A. (2013). Studying the effects of customer relationship management on the marketing performance (Isfahan Saderat as a case study). International of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(9), 302.
Ndubisi, N. O. (2005). Effect of gender on and customer loyalty: a relationship marketing.
Newbert, S. L. (2007). Empirical research on resource based view of the firm: an assessment and suggestions for future research. Strategic Management Journal, 28, 121-146.
Patatoukas, P. N. (2012). Customer-base concentration: implications for firm performance and capital markets. The Accounting Review, 87(2), 363–392.
Rahimi Aghdam, S., Faryabi M., & Azizkhah, S. (2020). The impact of affiliate marketing on customer lifetime value. Business Reviews, (105), 71-84.
Rahimnia, F., & Fatemi, Z. (2012). The effect of customer-based brand equity on brand image among 5-star hotels in Khorasan Razavi province, 1st international conference on brand management, 6.
Ramasamy, Y., & Laforet, A. (2012).‌ China's outward foreign direct investment: location choice and firm ownership‌. Journal of World Business, 47(‌1), 17-25. (In Persian)
Rashid, T. (2003). Relationship marketing: case studies of personal experiences of eating out. British Food Journal, 1.5(10), 742-750.
Rizan, M., & Warokka, A., & Listyawati, D. (2014). Relationship marketing and customer loyalty: do customer satisfaction and customer trust really serve as intervening variables. Journal of Marketing Research and Case Studies, DOI: 10.5171/2014.724178.
Robert, W., Palmatier, A., Lisa, K., Sheer, B. I., Mark, B., Alakrishna, D., Evans., R., & Kenneth, C. H. (2007). Use of relationship marketing programs in building customer-salesperson and customer-firm relationships: differential influences on financial outcomes. International journal of research in marketing, 24(3), 210-223.
Ruhn, M. (2016). Relationship marketing: management of customer relationship, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Saeidi, S., Sofian, S,. Saeidi, P., Saeidi, S. & Saaeidi, S. (2015). How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. Journal of Business Research, 68, 341-350
Samadi, M., Hosseinzadeh, A. H., & Noorani, M. (2010). Investigating the relationship between chain store communication marketing tactics and customer purchasing behavior. Business Management, 2(4), 110-93. (In Persian)
Sanchez-Garcia, J., Moliner-Tena, M. A., Callarisa-Fiol, L., & Rodriguez-Artola, R. M. (2007). Relationship quality of an establishment and perceived value of a purchase. The Service Industries Journal, 27(2), 151-174.
Shah Mohammadi, M. (2012). Investigating the relationship between relationship marketing and customer satisfaction using uubisi and wah Model (case study: Tejarat bank customers in Guilan province), M.Sc. Thesis, Islamic Azad University, Rasht Branch. (In Persian)
Taleghani, M., & Taghizadeh Jourshari, M. R. (2010). Analysis of the relationship between service quality and customer satisfaction with emphasis on the right and Oliver models. The View of Industrial Engineers, (13), 79-67. (In Persian)
Tohidi, H. & Jabbari, M. M. (2012). CRM as a marketing attitude based on customer’s information. Procedia Technology, 1, 565–569. (In Persian)
Tseng, Y. M. (2007). The impacts of relationship marketing tactics on relationship quality in service industry. Bus. Rev. Cambridge, 7(2), 310-314.
Verhoef, P. C., Reinartz, W. J., & Krafft, M. (2010). Customer engagement as a new perspective in customer management. Journal of Service Research, 13(3), 247-252.
Wetzels, M., Odekerken, S. G., & Vanoppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: guidelines and empirical illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177-195.
Wu, S. L., & Lu, C. L. (2012). The relationship between CRM, RM, and business performance, a study of the hotel industry in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 276-285.
Xiaoyu, W., Zhenquan, Sh., & Keneth, K. (2008). Effects of brand image and manufacture- 3PL relationship on satisfaction: theoretical framework, IEExplore.
Zhan, W. & Hyun, G. K. (2017). Can social media marketing improve customer relationship capabilities and firm performance?. Dynamic Capability Perspective.
CAPTCHA Image