نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کار آفرینی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

3 دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

چکیده

چکیده                                                                                      
از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ سیستم نرخ ارز­شناور، تلاطم نرخ ارز همیشه به عنوان یک موضوع اصلی و نگران­کننده پیش­روی گروه­های مختلفی از فعالان­ اقتصادی از جمله سیاست­گذاران، بانک­­­های ­مرکزی، دانشگاهیان و سرمایه­گذارهای فردی بوده است. از میان عوامل احتمالی که می­تواند نرخ ارز و به طور­کلی تلاطم نرخ ارز را در مسیرکاهشی قرار­دهد، کانال شفافیت بانک مرکزی است که افزایش آن در چند دهه گذشته یکی از مهم­ترین تحولات بانکداری مرکزی در سیاست­گذاری­های پولی بوده است. بنابراین این سؤال مطرح می­شود که شفافیت بانک مرکزی چگونه می­تواند بر تلاطم نرخ ارز تأثیر بگذارد. مهم­ترین استنباطی که از ادبیات گذشته پیرامون موضوع شفافیت بانک مرکزی می­شود این است که افزایش ارائه اطلاعاتی توسط بانک­های مرکزی در قالب اطلاع­­رسانی سیاست پولی، منجر به افزایش توانایی مردم در درک اهداف بانک مرکزی و بهبود پیش­ بینی­هایشان از سیاست­های پولی بانک مرکزی است که این امر از تغییر در مواضع سیاست بانک مرکزی در بی­ثبات­کردن بازارهای مالی از جمله بازار­ ارز جلوگیری خواهد کرد که البته این موضوع می­تواند نیازمند وجود یک بانک مرکزی مستقل باشد. بنابراین پژوهش حاضر سعی دارد با بکارگیری دو روش حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده و حداقل مربعات معمولی پویا  و به کمک داده­های ترکیبی برای دوره 1998-2019 و مبانی نظری مرتبط، به بررسی تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز در کشورهای منتخب عضو اوپک بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که شفافیت بانک مرکزی و استقلال بانک مرکزی از متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم نرخ ارز هستند و با تلاطم نرخ ارز رابطه منفی و معنی­داری دارند. همچنین نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنی دار درآمد نفتی و رشد اقتصادی با تلاطم نرخ ارز را تأیید می­کند.

کلیدواژه‌ها

References
Alimi, N. (2016). Volatility and growth in developing countries: an asymmetric effect. The Journal of  Economic Asymmetries, 14, 179-188.‏  Antonakakis, N. (2010). Essays on exchange rate volatility (doctoral dissertation, university of  strathclyde).                                                            Ashrafi, Y., Balounejad Nouri, R., & Jahangard, F.(2018). Empirical analysis of factors affecting the success of inflation targeting in iran, emphasizing the transparency and accountability of the central Bank, The Research Journal of Macroeconomics (RJM), 13 (26), 123-145. (in Persian)         Ashrafi,Z ., & Erfany Gahanshahi,F. (2020). The impact of central bank transparency on inflation volatility. Journal of Monetary & Banking Research, 13(43),121-148. (in Persian)                                                                             Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. john wiley & sons.‏          Bernanke, B. (2007). Federal reserve communications. speech delivered at the cato institute 25th annual monetary conference. 14 november, washington, DC. 
Blinder, A. S. (1998). Central bank independence in theory and practice.‏                      
Boonlert, J.; Lamla, M. J., & Wood, A. (2018). The implications of central bank transparency for uncertainty and disagreement. kof working papers, 445.                
Crowe, C., & Meade, E. E. (2008). Central bank independence and transparency: Evolution and effectiveness. European Journal of Political Economy, 24(4), 763-777.‏                                                                                            Cukierman, A.; Web, S. B., & Neyapti, B. (1992). Measuring the independence of central banks and its effect on policy outcomes. The World Bank Economic Review, 6(3), 353-398.‏                                               Dieffenthaler, L. M. (2014). Optimal central bank transparency–assessing the holy grail of monetary policy (master's thesis).‏                                 Dincer, N. N. & Eichengreen, B. (2014). Central bank transparency and independence: updates and new measures. International Journal of Central Banking, 10(1):189–259.                                                                           Dincer, N., & Eichengreen, B. (2008). Central bank transparency: where, why, and with what effects? (No. w13003). National Bureau of Economic Research.‏                                                                                               Dincer, N., & Eichengreen, B. (2010). Central bank transparency: causes, consequences and updates. Theoretical Inquiries in Law, 11(1), 75-123.‏                        Dincer, N.; Eichengreen, B., & Geraats, P. (2016). Transparency of monetary policy in the post-crisis world. work in progress.September 2016.          Ehrmann, M., & Fratzscher, M. (2005). Exchange rates and fundamentals: new evidence from real-time data. Journal of International Money and Finance24(2), 317-341.‏                                                                             Ehsani, M. A., & Izadi, R. (2019). The effect of central bank transparency on the output volatility. Economic Modeling, 13(47), 35-54.‏ (in Persian)                         
Eichler, S., & Littke, H. C. (2018). Central bank transparency and the volatility of exchange rates. Journal of International Money and Finance, 89, 23-49.‏                                                                                                 Eijffinger, S. C., & Geraats, P. M. (2006). How transparent are central banks?. European Journal of Political Economy, 22(1), 1-21.‏                        Eijffinger, S., & Tesfaselassie, M. F. (2007). Central bank forecasts and disclosure policy: why it pays to be optimistic. European Journal of Political Economy, 23(1), 30-50.‏                                                                                      Fabozzi, F. J.; Focardi, S. M.; Rachev, S. T., & Arshanapalli, B. G. (2014). The basics of financial econometrics: Tools, concepts, and asset management applications. john wiley & sons.‏                                                                        Fernández-Albertos, J. (2015). The politics of central bank independence. Annual Review of Political Science, 18, 217-237.‏                                               Geraats, P. M. (2002). Central bank transparency. The Economic Journal, 112(483), F532-F565.‏                                                                                           Goldfajn, I., & Valdes, R. O. (1999). The aftermath of appreciations. The Quarterly Journal of Economics, 114(1), 229-262.‏                                                                           Grilli, V.; Masciandaro, D., & Tabellini, G. (1991). Political and monetary institutions and public financial policies in the industrial countries. Economic Policy, 6(13), 341-392.‏                                                                   Gujarati, D. N. (2003). Basic econometrics” fourth edition mcgraw-hill. new york.                                                                                      Haghighat, J., &  Akbar Mousavi,S.S. (2019). Advanced applied econometrics with jmulti, Eviews 10 & Stata 15.1 software. 2 th ed .tehran: nooreelm. (in Persian)                                                                                        Harris, R., & Sollis, R. (2003). Applied time series modelling and forecasting.                                                                                       Hassani,L., & Shahnoushi, N.(2014). Determinants the impact of central bank of transparency information on inflation rate in Iran:2001-2011.1st International Conference On Economics , Management, Accounting and Social Sciences. (in Persian)                                                                                                    Hau, H. (2002). Real exchange rate volatility and economic openness: theory and evidence. Journal of money, Credit and Banking, 611-630.‏                          Hill, R. C.; Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2008). Principles of econometrics, 3th edition.                                                               International Monetary Fund. (2018). Real GDP growth: Annual percent change.‏                                                                                                  Jansen, D. J. (2011). Does the Clarity of Central Bank Communication Affect Volatility in Financial Markets? Evidence from Humphrey‐Hawkins Testimonies. Contemporary Economic Policy, 29(4), 494-509.‏                   Jitmaneeroj, B.; Lamla, M. J., & Wood, A. (2019). The implications of central bank transparency for uncertainty and disagreement. Journal of International Money and Finance, 90, 222-240.
Kuttner, K., & Posen, A. (2000). Inflation, Monetary Transparency, and G3 Exchange Rate Volatility. Institute for International Economics Working Paper 00-6 Peterson Institute for International Economics.                                Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data  and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61(S1), 631-652.‏                                                            Makrychoriti, P., & Pasiouras, F. (2021). National culture and central bank transparency: cross-country evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 72, 101318.‏                                                      Martins, J. F. D. S. (2015). Impact of real exchange rate volatility on foreign direct investment inflows in Brazil (doctoral dissertation).‏                      Monjazeb, M. R., & Nosrati, R. (2017). Basic Econometrics,using eviews and stata. 1 th ed .tehran: mehrabanshop. (in Persian)                                                     Papadamou, S.; Sidiropoulos, M., & Spyromitros, E. (2014). Does central bank transparency affect stock market volatility?. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 31, 362-377.‏                                              Pedroni, P. (2004). Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis. Econometric Theory, 597-625.‏                                                                              Prast, H. M., & De Vor, M. P. (2005). Investor reactions to news: a cognitive dissonance analysis of the euro–dollar exchange rate. European Journal of Political Economy, 21(1), 115-141.                                                                      Rafferty, M., & Tomljanovich, M. (2002). Central bank transparency and market efficiency: an econometric analysis. Journal of Economics and Finance, 26(2), 150-161.‏                                                                                                   Romelli, D. (2018). "The political economy of reforms in central bank design: evidence from a new dataset," trinity economics Papers tep0918, trinity college dublin, department of economics.                                                      Sattari, O.; Yavari,K .; Heydari, H ., & Etesami, M.(2017). The impact of monetary and financial freedom on monetary policy transparency in Low, middle and high income countries. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 3(4),153-176. (in Persian)                                                                         Sattari, O.; Yavari,K .; Heydari, H ., & Etesami, M.(2019). Determinants of monetary policy transparency in selected middle east countries. The journal of Economic Policy, 11(21),55-76. (in Persian)                                                      Summers, L. H. (2000). International financial crises: causes, prevention, and cures. American Economic Review, 90(2), 1-16.                                                  Tsionas, M. (Ed.). (2019). Panel data econometrics: empirical applications. Academic Press.‏                                                                        Van der Cruijsen, C. A.; Eijffinger, S. C., & Hoogduin, L. H. (2010). Optimal central bank transparency. Journal of International Money and Finance, 29(8), 1482-1507.‏                                                                                         Wang, P. (2008). Financial econometrics. routledge.‏                                        Weber, C. S. (2018). Central bank transparency and inflation (volatility)–new evidence. International Economics and Economic Policy, 15(1), 21-67.‏                Weber, C. S. (2019). The effect of central bank transparency on exchange rate volatility. Journal of International Money and Finance, 95, 165-181.‏          Yıldırım-Karaman, S. (2017). Uncertainty shocks, central bank characteristics and business cycles. Economic Systems, 41(3), 379-38.
CAPTCHA Image