نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، استادیار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

بحران مالی دهه اخیر اثر عمده‌ای بر بازارهای مالی داشته و سبب کاهش قابل‌توجه تأمین مالی از طریق انتشار سهام توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی گردیده است. یکی دیگر از پیامدهای آن افزایش مبلغ بدهی در ساختار سرمایه شرکت‌ها است؛ بنابراین بسیاری از شرکت‌ها در دوره بحران توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته و در معرض درماندگی مالی و انجام رفتارهای فرصت­طلبانه قرار می‌گیرند. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر بحران اقتصادی جهانی بر درماندگی مالی، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده‌های ترکیبی استفاده‌شده است. به‌منظور نشان دادن قدرت توضیحی متغیرها و بررسی اهمیت آن‌ها از آزمون تی زوجی استفاده‌شده است. برای آزمون این اثرات، تعداد 104 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1387 الی 1399، موردمطالعه قرار گرفتند. یافته‌های تحقیق بیانگر تأثیر بحران مالی جهانی بر عملکرد مالی شرکت‌ها بوده و آن‌ها را در آستانه درماندگی مالی از طریق ناتوانی در تأمین منابع مالی قرار داده و از طرفی انگیزه مدیران را برای مخفی کردن عملکرد رو به وخامت شرکت با توسل به اقداماتی مانند مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی افزایش می دهد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار بحران مالی جهانی بر درماندگی مالی شرکت‌ها، مدیریت سود و قیمت‌گذاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادر تهران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. References

  Ahsan Habib, Md., & Borhan Uddin Bhuiyan, A. I. (2013). Financial distress, earnings management and market pricing of accruals during the global financial crisis. Managerial Finance, 39, 2, 155 – 180.

  Assenso-Okofo, O; Ali, M.J., & Ahmed, K. (2020). The effects of global financial crisis on the relationship between CEO compensation and earnings management. International Journal of Accounting & Information Management, 28, 2, 389-408.

  Ataei, O., & Aziznejad, S. (2008). Global financial crisis and its effects on Iran's economy. Unpublished Report of the Office of Economic Studies (Financial Markets Group), Islamic Consultative Assembly. (in Persian).

  Camyabi, Y.; Esfandiar, M., & Seyed Morteza, N. (2014). Investigating the Impact of the Global Financial Crisis on the Liquidity Ratios of Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. Eleventh National Accounting Conference of Iran, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian).

  Ebrahimi, K. A.; & Zakeri, H. (2009). Investigating earnings management using asset sales. Accounting and Auditing Research (Accounting Research), 1(3), 122-135. (in Persian).

  Eyzadi Niyai, M. F., & Khazaye, A. (2014). Financial helplessness as a factor for the occurrence of profit management, Financial Management Strategy Quarterly, 3, 3, 47-25. (in Persian)

  Francis, J.; LaFond, R.; Olsson, P.,& Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics. 39, 295–327.

  1. rod Erfani., & Bijan, Vasigh. (2018). The Impact of the Global Financial Crisis on Profitability of the Banking Industry: A Comparative Analysis. Economies 2018, 6, 66.

  Gilson, S. (1989). Management turnover and financial distress. Journal of Financial Economics. 25, 2, 241-62.

  Gordon, H. G. (1971). A Stochastic Cash Balance Model with Two Sources of Short-Term Funds. International Economic Review, 12, 250-256.

  Green, E. R., & Lovata, L. (2013). The relationship between firms, characteristics in the periods prior to bankruptcy filing and bankruptcy outcome. accounting and finance reseach. l2, 1.

  Gustaler, J.M., & amase, R.J. (1998). Credit rationing and financial disorder. Journal of Finance, 39, 1359-82.

  Hassanzadeh, A., & Kianvand, M. (2009). The financial crisis, the global oil market and the OPEC strategy. Recent Economics, 126, 84-91. (in Persian).

  Healy, P. M., & J. M. Wahlen. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. Accounting Horizons. 13, 365–383.

  Izidinia, M. F., & Khaza'i. (2015). Financial distress as a factor for managing profit. Quarterly Journal of Financial Management Strategy, 3, 3, 25-47. (in Persian).

  Kamyabi, Y.; Malekian, E., & Nabavian, S. M. (2014). Investigating the impact of the global financial crisis on the liquidity ratios of companies listed on the Tehran Stock Exchange, the 11th National Accounting Conference of Iran, Mashhad, Ferdowsi University of Mashhad. (in Persian).

  Kasznik R. (1999). On The Association Between Voluntary Disclosure And Earnings Management. Journal Of Accounting Research, 37, 57-81.

  Khairollahi, F., & Behshoor, B. (2014). Analytical Survey on the Fraud Consequences, the Global Crisis with Emphasis on Fair Value. Indian Journal Of Scientific Research,12(1).327-333. (in Persian).

  Kindleberger, C.P. (1987). Manias, Panics and Crashes, A History of Financial Crises. New York, Basic Books.

  Kurd Zanganeh, Nahid et al., (2020). Investigating and comparing the impact of the global financial crisis on the economy of Iran and Turkey using: the application of the (DSGE) method. Scientific Quarterly Journal of Applied Economic Studies of Iran, 9, 35, 177-217. (in Persian).

  Kurdistani et al. (2014). Examining the qualitative characteristics of profits and the type of management in helpless and bankrupt companies. Quarterly journal of accounting research, 3, 4, 79-124. (in Persian).

  Kyriakou, M.I. (2022). The effect of the financial crisis on audit quality: European evidence. International Journal of Accounting & Information Management, 30,1, 143-158.

  Liberty, S., & Zimmerman, J. (1986). Labor union contract negotiations and accounting choice. The Accounting Review, 61, 4, 692-712.

  Maleki, M.; Sina Kh., & Mansour, M. (2016). The Relationship between Corporate Growth and Optional Accruals Pricing in Small and Medium Enterprises. the seventh International Conference on Economics and Management, Sweden-Dalarna, ICOAC University of Communication, Dalarna State University. (in Persian).

  Miranda-Lopez, J., & Valdovinos-Hernandez, I. (2019). The impact of the global economic crisis of 2008 on earnings quality in Mexico. Journal of Accounting in Emerging Economies, 9,3, 407-421. https://doi.org/10.1108/JAEE-08-2016-0071

  Mohajeri, P. (2009). The effect of the 2008 financial crisis on crude oil prices and the global oil market structure. Graduate Thesis of Allameh Tabatabai University. (in Persian).

  Mousavi, S.; Pishvai, M., & Khalatbari. (2016). Evaluating profit management at different levels of conservatism and institutional investors using Ben Ford's law. Quarterly Journal of Accounting and Auditing, 23, 2, 213-234. (in Persian).

  Nakashima. M., & Ziebart, D. (2015). Did Japanese- sox have an impact on earnings management and earnings quality? Managerial auditing journal, 30, 482-510.

  Perols, J. L., & Lougee, B. A. (2011). The relation between earnings management and financial statement fraud. Advances in Accounting. 27(1), 39 – 53.

  Persakis, A., & Iatridis, G.E. (2015). Earnings quality under global financial crisis: A global empirical investigation. Journal of Multinational Financial Management, 30, 1-35.

  Pour zamani., & Pouyan Rad. (2012). The relationship between earnings management and financial failure of companies. Financial Knowledge Analysis of Securities, 5, 4, 77-88. (in Persian).

  Quynh nga, N.; quoc, T., & hong, P. (2021). Foreign ownership, state ownership and cash holdings under the global financial crisis: evidence from the emerging market of Vietnam. International Journal of Emerging Markets, 1746-8809.

  Rahnemay Rodposhti, F.; Niko Maram, H., & Shahr Dani. (2006). Financial and strategic management (value creation). Tehran, Kasa publishing house. (in Persian).

  Rashid Beigi, N. (2011). The Effect of Financial Crises on Managing Risk Management in Sepah Bank, Ilam Province. Master's Degree, Azad University, Kermanshah Branch. (in Persin).

  Sadeghi, H.; Rahimi, P., & Salmani, Y. (2014). Effect of macroeconomic and governance factors on financial distress in Tehran's stock exchange. Quarterly Journal of Monetary Economics, 21, 8. (in Persin).

  Sohaili, K.; Bari, S., & Behshor, E. (2017). The effect of the global financial crisis on the financial leverage of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Social Interests, 7, 1-16. (in Persian).

  Tari vardi, Y.; Moradzadeh Fard, M., & Rostami, M. (2013). The impact of earnings management on the accuracy of forecasting future operating cash flows, Financial Accounting and Auditing Research, 6, 21, 141-172. (in Persian).

  Timurid, M.; Hemmati, H., & Kazemi, O. (2014). Investigating the Relationship between Company Growth and Valuation of Optional Accruals, Master's Thesis. Non-Profit Institute of Raja Ghazvin, Faculty of Accounting and Management. (in Persian).

CAPTCHA Image