نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مطالعه تعیین رجحان های بانک مرکزی و قاعده بهینه سیاست پولی در ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور فرض شد که مقامات پولی مساله بهینه یابی را در چارچوب انتظارات گذشته نگر و با توجه به قیود ساختاری چهارگانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، تقاضای پول و مخارج دولت،حل می کنند.
پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برای دوره زمانی 1357-1395، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم پول که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب شدند.
نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید، نرخ ارز واقعی، رشد مخارج دولت، رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی واکنش نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

Adalid, A., Günter, C., McAdam, P., & Siviero, S. (2005). The Performance and Robustness of Interest-Rate Rules in Model of Euro Area. ECB’s Working Paper No. 479.
Aragon, E. K. da S. B., & Portugal, M. S.(2009). Central Bank Preferences and Monetary Rules under the Inflation Targeting Regime in Brazil. Brazilian Review of Econometrics, 29(1): 79-109.
Castelnuevo, E., & Surico, P.(2003). What Does monetary Policy Reveal About a Central Bank’s Preferences?. Economic Notes, 32(3): 335-359.
Cecchetti, S.G., & Ehrmann, M. (1999). Does Inflation Targeting Increase output Volatility? An International Comparison of Policymakers’ Preferences and Outcomes. Cambridge: National Bureau of Economic Research, No.7426.
Collins, S., & Siklos, P. L.(2004). Optimal Monetary Policy Rules and Inflation Targets: Are Australia, Canada, and New Zealand different from the U.S.?. Open Economies Review, 15(4): 347- 362.
Clarida, R., Gali, J., & Gerlter, M. (1999). The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective. NBER Working Paper.
Estrella, A., & Fuhrer, J.(2002). Dynamic Inconsistencies: Counterfactual Implications of a Class of Rational Expectations Model. American Economic Review, 96(4): 1013-1028.
Goodfriend, M., & King, R. (1997). The New Neoclassical Synthesis and The Role of Monetary Policy. NBER Working Paper.
Levin, A. T., & Williams J. C. (2003). Robust Monetary Policy with Competing Reference Models. Journal of Monetary Economics, 50:945-975.
Miranda, M., & Fackler, P. (2002). Applied Computational Economics and Finance. Massachusetts: The MIT Press, 288- 292.
Favero, C. A., & E Rovelli, R.(2003). Macroeconomic Stability and the preferences of the Fed: A formal analysis,1961-98. Journal of Money, Credit, and Banking, 35(4): 545-556.
Fuhrer, J. (1997). The (Un) Importance of Forward-Looking Behavior in Price Specifications. Journal of Money, Credit and Banking, 28( 3): 338-350.
Ljungqvist, L., & Sargent, T. (2004). Recursive macroeconomic theory. 2a ed. Cambridge: MIT Press, Chapter No.5.
Lucas, R.(1976). Econometric Policy Evaluation a Critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1:19-46.
Rodriguez, G.(2008). Eficiencia de la Politica Monetaria y la Estabilidad de las Preferencias del Banco Central una evidencia para el Perú. Revista de Estudios Economicos del Banco Central de Reserva Del Peru, No. 15.
Rudebusch, G. D., & Svensson, L. E. O. (1999). Policy Rules for Inflation Targeting. In: Taylor, JB (ed). Monetary Policy Rules. Chicago: The University of Chicago Press.
Salemi, M. K . (1995). Revealed Preference of the Federal Reserve: Using Inverse-Control Theory to Interpret the Policy Equation of a Vector Autoregression. Journal of Business & Economic Statistics, 13(4): 419-433.
Söderlind, P.; Söderström, U., & Vredin, A.(2002). Can Calibrated New-keynesian Models of Monetary Policy Fit the Facts?. Stockholm: Sveriges Riksbank, Working paper, No. 140.
Svensson, L. E. O.(1999). Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule. Journal of Monetary Economics, 43: 607-654.
Tachibana, M. (2004). Central Bank’s Preferences in Japan, the UK, and the US. Japan and the World Economy, 16: 81-93.
Taylor, J. B.(1993). Discretion Versus Policy Rules in Practice. Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, 39:195-214.
Woodford, M. (2000). Optimal Interest Rate Smoothing. Review of Economic Studies, 70: 861-886.
CAPTCHA Image