نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ارومیه

2 دانشگاه ارومیه

3 تبریز

چکیده

مطالعۀ سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه­های گوناگون شده­اند. مهم­ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه­ای کرده ناکارآمدی نظام تسویۀ مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به‌طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ­های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامۀ اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامۀ مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبۀ تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه­ای و داده­های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه­ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت­های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش‌گذاری مجدد پول ملی زیرساخت­هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها

[1] Acemoglu, D, Jonson, S. (2008). “When does policy reform work? The case of central Bank independence”, Working paper 14033, may 2008.
[2] Alagoz, M. (2006). “Paradan sifir Atmanin Gerekceleri, sonuclari Ve Turk lirasina IadE-I Itibar”.Economic kriz oncesi erken uyari sistemleri, pp.347-374.
[3] Alesina, A, Lawrence, H. (1993). “Central Bank independence and macroeconomic performance: some comparative Evidence”, Journal of Money credit and Banking, Vol.25, no.2. pp.151-162.
[4] Amado, S, and, Tekozel, M. (2007). “Does 000,000 matter? Psychological effects of Turkish monetary reform”, journal of Economic psychology 28, 154-169.
[5] Bernholz, P and Kugler, P. (2006), "The Success of Currency Reforms to End Great Inflations: An Empirical Analysis of 34 high Inflations", German Economic Review 10(2), pp.165-175
[6] Bernholz, P. (1995). “Hyperinflation and Currency Reform in Bolivia: Studied from a General Perspective”, pp. 227-254 in Pierre L. Siklos, ed., Great Inflations of the 20th Century: Theories, Policies and Evidence. Aldershot, UK: Edward Elgar.
[7] Dogarawa, AB. (2007), "The Economics of Currency Redenomination: An Appraisal of CBN Redenomination Proposal", Department of Accounting, Ahmadu Bello University, Published in: Abuja journal of Business Administration, pp.23-39
[8] Dogarawa, AB. (2010), "The Economics of Currency Redenomination: An Appraisal of CBN Redenomination Proposal", Translated to Persian by T. Bijani-Mirza, Economic analysis and policies Section, Central Bank of I.R.Iran (In Persian).
[9] Dzokoto, V, Young, J. (2010). “A tale of two Cedis: Making sense of a new currency in Ghana” journal of Economic psychology 31, 520-526.
[10] Elmi, M. (2007). A look on propose of dropping 3 zeros from national currency, Trade Development Organization, Tehran, Iran (In Persian).
[11] Hulsmann, J. (2008). “Misses on Monetary Reform: The private alternative”, Quart J Austrian Econ 11, 208-218.
[12] Ioana, D. (2005), “The National Currency Re-Denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis”, Available at SSRN: http:// ssrn. com/ abstract = 1347407
[13] Jackman, S. (2000), “Models for ordered outcomes”, political Science 200c.
[14] Jafari-Samimi, A. and, Ahmadi, N. (2003). “The independence of central bank and the macroeconomic performance in developing countries (including the Islamic Republic of Iran): An empirical analysis, 1990-1998”, Quarterly Journal of the Faculty of Humanities and Social Sinces, Vol.1, No.4, pp. 113-132 (In Persian).
[15] Kivilicim, M. (1998), “The Relationship between Inflation and the Budget Deficit in Turkey”, Journal of Business & Economic statistics, Vol. 16, No. 4 (Oct., 1998), pp. 412-422.
[16] Lots, S. (2004). “Introducing a new currency: Government policy and prices” European Economic Review 48, 959-982.
[17] Maddala, G.S. (1983). Limited Dependent and Qualitative Variables in Econometrics. Cambridge university press, Cambridge, UK.
[18] Mahonye,N. and Mandishara, L. (2015). “Currency reform, trade and economic performance in Zimbabwe”. Banks and Bank Systems, 10(3), PP.87-97.
[19] Malekan, S. (2010). “ Currency reform, other countries’ experience and implications for Iran”, Economic analysis and policies Section, Central Bank of I.R.Iran (In Persian).
[20] Mosley, L(2005), “Dropping Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing Nations”, working papers, university of North Carolina, chapel hill, NC.
[21] Noferesti, M. and, Hashemi, S. (2006), “Currency reform, its implication and effects”, 16th Monetary and Banking Conference, Central Bank of Iran, Tehran, Iran (In Persian).
[22] Selcuk, F. (2003). “Currency substitution: new evidence from emerging economies”, Economics Letters 78, 219-224.
[23] Shakeri, A. (2010). “90 years dropping zeros policy”, Economic and Assets News Network. Tehran (In Persian).
[24] Soleimani, R. (2011), “Dropping zeros from national currency: Analyzing the dropping of 3 or 4 zeros from Iranian currency”, in https://nikanlink.com/product/16307 (In Persian).
[25] Tafazoli, F. (2012), Macroeconomics: Economic theories and policies, Ney Publication, Tehran, Iran (In Persian).
[26] Yeyati, E, and Stur Zenegger, F. (2002). "A de facto classification of Exchange Rate Regims, A Methodological Note", Business School, Universidad Torcuato.
CAPTCHA Image