نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می­شود؛ اما دولت­ها می­توانند از راه­های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت­ها در بازارهای ارز، نظام­های نرخ ارز را تعریف می­کند. درواقع نظام­های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان­های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام­های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام­ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم­ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم­گیری شاخص­های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده­های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به‌کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می­دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب­تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به‌عنوان مهم­ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده­اند.
 

کلیدواژه‌ها

[1] Ali, F, Mamoon, D. and Tahir, N. (2016). Appropriate Exchange Rate Regime for economic structure of Pakistan. University of Management and Technology.
[2] Aliyev, R. (2014). Determinants of the Choice of Exchange Rate Regime in Resource-Rich Countries. Center for Economic Research and Graduate Eduction.
[3] Ana, L, Kim, Y. and You, Y. (2015). Floating Exchange Rates and Macroeconomic Independence. International Review of Economics and Finance.
[4] Ashnagar, S, Ziaei, F, Galilian, M, Ashnagar,A., Shabani, A. (2012). Determination of Reactivity Ratios Using Extrapolation Methods (Ordinary and Generalized Least Squares) and in the Path. Quarterly Journal of Extensions, No. 3, pp. 47-54. (In Persian).
[5] Argy, V. (1994). International Macroeconomics, Theory and Policy, First edition, London.
[6] Boudias, R. (2015). Capital Inflows, Exchange Rate Regimes and Credit Dynamics in Emerging Market Economies. International Economics, Volume 143, pp 80-97.
[7] Davis, J. S. and Fujiwara, I. (2015). Dealing with Time-Inconsistency: Inflation Targeting vs. Exchange Rate Targeting. Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper No. 224.
[8] Evans, G. (2014). Exchange rate, Firt edition.
[9] Ghosh, A. R. and Ostry, J. D. (2009). Choosing an Exchange Rate Regime. Journal of Finance & Development.
[10] Greene, W.H. (2002). Econometric Analysis. New York University, Fifth edition, Chapter13. (In Persian).
[11] Komijani, A. and Arabi, H. (2002). Protective Property of Foreign Exchange Regimes: Case of Iran. Economic Research, No. 4, pp. 24-1.
[12] Komijani, A. and Nadeali, M. (2004). Selection of an Appropriate Foreign Exchange System for the Iranian Economy Due to Oil Shocks. Quarterly Journal of Iranian Economic Studies, Volume 7, No. 23, pp. 37-1. (In Persian).
[13] Khordeforosh, M. and Basirat, M. (2016). Investigating the Effect of Currency Regime Type on Economic Growth in Oil-rich Countries. Third World Conference on Management, Economics, Accounting and Humanities.
[14] Lytkouhi, S, Jahanbakhsh, H. and Charkhchian, M. (2014). Booklet Theory of Locations. Tehran: Publication of Paiam Noor University. (In Persian).
[15] Mahmoud Zadeh, H. (2010). Application of ArcGIS in Urban Planning. Tabriz: Publishing Alimran. (In Persian).
[16] Mahmoud Zadeh, M. and Sadeghi, S. (2016). Choosing the Best Foreign Exchange System for the Iranian Economy: The DSGE Approach. Journal of Economic Research, Volume 52, Issue 1, pp. 162-139. (In Persian).
[17] Mehregan, M. (2004). Advanced Operational Research (First Edition). Academic Books Publishing. (In Persian).
[18] Mehregan, N. and Daliri, H (2010). Application in statistics and econometrics. First Printing, Tehran: Nur Elm and Faculty of Economic. . (In Persian).
[19] Rittenberg, L. (2012). Macroeconomics Principles. First edition. Chapter 15, pp 632-643.
[20] Rose, K.A. (2011). Exchange Rate Regimes in the Modern Era: Fixed, Floating, and Flaky. UC Berkeley, NBER and CEPR Haas School of Business, CA 94720‐1900.
[21] Tavakolian, H. and Afzali Abaghouvy, V. (1395). Comparison of Macroeconomic Performance in Different Currency Systems with DSGE Approach. Quarterly Journal of Economic Research, No. 61, pp. 81-125. (In Persian).
[22] Tores-Reyna, O. (2007). Panel Data Analysis Fixed and Random Effects using Stata. Princeton university, United States, Sixth edition.
CAPTCHA Image