نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می‌شود، تغییر آن، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می‌شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم‌جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده‌های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می‌گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

[1] Ahmadi Shadmehri, M. & Ahmadian Yazdi, F. (2012). The Study of The Impact of Real Exchange Rate on the Iran’s Non-Oil Trade, Journal of Economy and Regional Development, 19(4), 114-155. (In Persian)
[2] Ali, D. A., Johari, F. & Alias, M. H. (2014). The Effect of Exchange Rate Movements on Trade Balance: A Chronological Theoretical Review. Economics Research International, 343-349.
[3] Asgharpour, H., mohammadpour, S., rezazadeh, A. & jahangiri, K.h. (2012). The Effect of Exchange Rate Volatility on Agricultural Export, Journal of Agricultural Economics Reseach, 4(1), 121-137. (In Persian)J
[4] Bahmani-Oskooee, M. & Bolhassani, M. (2014). Exchange Rate Uncertainty and Trade between US and Canada: Is There Evidence of Third-Country Effect?. The International Trade Journal, 28(1), 23-44.
[5] Bahmani-Oskooee, M. & Ratha, A. (2004). The J-curve: a literature review. Applied economics, 36(13), 1377-1398.
[6] Bahmani-Oskooee, M. & Brooks, T. J. (1999). Bilateral J-curve between US and her trading partners. Weltwirtschaftliches Archiv, 135(1), 156-165.
[7] Bakhromov, N. (2011). The Exchange Rate Volatility and the Trade Balance: Case of Uzbekistan. Journal of Applied Economics and Business Research, 1(3), 149-161.
[8] Bauwens, L., Hafner, C. M. & Laurent, S. (2012). Handbook of Volatility Models and Their Applications (Vol. 3). John Wiley and Sons.
[9] Duasa, J. (2007). Determinants of Malaysian Trade Balance: An ARDL Bound Testing Approach. Global Economic Review, 36(1), 89-102.
[10] Falahi, M.A., Homayounifar M. & Yavari Z. (2013). The Effects of Exchange Rate Volatility on Export Demand for Apple and Potato (The Main Developing Producer and Exporting Countries), Journal of Agricultural Economics and Development, 27(3), 204-212. (In Persian)
[11] Gandolfo, G. (2013). International Economics II: International Monetary Theory and Open-Economy Macroeconomics. Springer Science and Business Media.
[12] Hasani Dizaji, K. (2011). The Study of The Effect of Exchange Rate Fluctuations on The Trade of Selected Agricultural Products and The Trade Balance of The Agricultural Sector, Master's Thesis, Tarbiat Modares University. (In Persian)
[13] Heidari, H., Salehiyan Salehi Nejad, Z. & Feizi, S. (2014). Investigation and Analysis of Iran’s Trade Balance Reaction to Exchange Rate Changes: A Time Varying Parameter Approach, Journal of Economic Research, 14(54), 67-99. (In Persian)
[14] Heidari, H. & Zarei, F. (2012). Investigating the Commercial Relations between Iran and Its Other Major Trading Partner Focusing on J-Curve Test, Journal of Economical Modeling, 6(18), 83-103. (In Persian)
[15] Herve, G. B. D., Shen, Y. & Amed, A. (2010). The effects of real exchange rate on trade balance in Cote d’Ivorie: Evidence from the cointegration analysis and error-correction models. MPRA Paper No. 21810
[16] Huchet-Bourdon, M. & J. Korinek. (2012). Trade Effects of Exchange Rates and Their Volatility: Chile and New Zealand, OECD Trade Policy Papers, No. 136, OECD Publishing.
[17] Huchet-Bourdon, M. & J. Korinek. (2011). To What Extent Do Exchange Rates and Their Volatility Affect Trade?, OECD Trade Policy Papers, No. 119, OECD Publishing.
[18] Igue, N. N. & Ogunleye, T. S. (2014). Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance in Nigeria. African Development Review, 26(2), 347-358.
[19] Kemal, M. A. (2005). Exchange Rate Instability and Trade: The Case of Pakistan (No. 2005: 186). Pakistan Institute of Development Economics.
[20] Lal, A. & Lowinger, T. (2002). The J-curve: Evidence from East Asia. Journal of Economic Integration, 17(2): 397-415.
[21] Lindert, P.H. & Pugel, T.A. (1996). International Economics (10th Ed.). United States of America: Irwin, Chicago.
[22] Lotfalipour, M. R., & Bazargan, B. (2014). The Impact of Exchange Rate Volatility on Trade Balance of Iran. Advances in Economics and Business, 2(8), 293-302.
[23] Lotfalipour, M.R. & Bazargan, B. (2016). The Study of Real Effective Exchange Rate, Export and Import Changes on Trade Balance in Iran, Journal of the Economic Research, 16(1), 73-94. (In Persian)
[24] Mansouri Bidakani, M. (2014). The Impact of Exchange Rate Uncertainty on Iran's Exports and Imports, Master's Thesis, Azad University. (In Persian)
[25] Memarian, E. & Jalali Naeeni, A.R. (2010). Short-Run and Long-Run Effects of Exchange Rate Shocks on Iran's Trade Balance (J-Curve Phenomenon Test Based on a VECM Model), Journal of Economic Research, 10(37), 45-69. (In Persian)
[26] Mohammadi, T., Taghavi, M. & Bandidarian, A. (2012). The Effect of Exchange Rate Uncertainty on Import with TARCH Approach. International Journal of Management and Business Research, 1(4), 211-220.
[27] Narayan, P. K. (2006). Examining the Relationship between Trade Balance and Exchange Rate: The Case of China’s Trade with the USA. Applied Economics Letters, 13(8): 507-510.
[28] Ng, Y. L., Har, W. M. & Tan, G. M. (2009). Real Exchange Rate and Trade Balance Relationship: An Empirical Study on Malaysia. International Journal of Business and Management, 3(8), 130.
[29] Nouri, M. & Navidi, H. (2013). The Exchange Rate Risk and Non-Oil Export in Iran, Journal of Economic Growth and Development Research, 3(9), 59-70. (In Persian)
[30] Ogutu, G. O. (2014). Effects Of The Real Exchange Rate on The Trade Balance in Kenya. International institute of social studies.
[31] Ozturk, I. (2006). Exchange Rate Volatility and Trade: A Literature Survey. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 3(1), 85-102.
[32] Pedram, M., Shirinbakhsh, S. & Rahmani, M. (2011). The J-Curve Dynamics of Iran Foreign Trade, Journal of Economic Research and Polices, 19(60), 5-18. (In Persian)
[33] Pesaran, H. H. & Shin, Y. (1998). Generalized Impulse Response Analysis In Linear Multivariate Models. Economics letters, 58(1), 17-29.
[34] Rahimi, H. (2001). The Study of the Effect of Exchange Rate Changes on Export Prices and Trade Balance: The Case of Iran (1966-1997), Master's Thesis, Shiraz University. (In Persian)
[35] Rasekhi, S., Montazeri, M. & Pasha, P. (2015). Asymmetric Non Linear Response of Trade Balance to Real Exchange Rate Changes: A Case Study of Iran, Journal of Fiscal and Economic Policies, 2(8), 41-62. (In Persian)
[36] Rose, A. K. & Yellen, J. L. (1989). Is There a J-Curve?. Journal of Monetary economics, 24(1), 53-68.
[37] Salvatore, D. (2013). International Economics. John Wiley & Sons.
[38] Sepahvand, E., Niroomand, R. & Zare Mehrjerdi M R. (2015). Effective Factors in Iran Exchange Rate. Journal of Economic Development Research, 4(16), 23-42. (In Persian)
[39] Shahbaz, M., Jalil, A. & Islam, F. (2010). Real Exchange Rate Changes and Trade Balance in Pakistan: A revisit. MPRA Paper No. 27631 posted 23.
[40] Shao, Z. (2008). Exchange Rate Changes and Trade Balance: An Emprical Study of the Case of Japan. Singapore Management Universty, 1-49.
[41] Sharif Azadeh, M.R. & Haghighat, A. (2005). The Effective Determinants of Exchange Rates in Iran, Journal of Management System, 17(3), 31-43. (In Persian)
[42] Shirvani, H. & Wilbratte, B. (1997). The Relationship between the Real Exchange Rate and the Trade Balance: An Empirical Reassessment. International economic journal, 11(1), 39-50.
[43] Soori, A. (2012). Econometric With Application of Eviews 7, Nourelm, Fifth Edition. (In Persian)
[44] Stanèik, J. (2007). Determinants of Exchange-Rate Volatility: The Case of the New EU Members. Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver), 57(9-10), 414-432.
[45] Stucka, T. (2004). The Effects of Exchange Rate Change on the Trade Balance in Croatia. IMF Working Papers, 2004(65), 1-29.
[46] Takahashi, M., Omori, Y. & Watanabe, T. (2009). Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously. Computational Statistics and Data Analysis, 53(6), 2404-2426.
[47] Tenreyro, S. (2007). On the Trade Impact of Nominal Exchange Rate Volatility. Journal of Development Economics, 82(2), 485-508.
[48] Torki, L., Tayebi, K., yazdani, M. & Fathi, E. (2014). Dynamics of Iranian Trade with Ten Trade Partners to Exchange Rate Changes According to Financial Crisis Index, Journal of Economic Research, 14(53), 167-196. (In Persian)
[49] Trinh, P. T. T. (2012). The Impact Of Exchange Rate Fluctuation On Trade Balance In Short And Long Run (No. 23). Development and Policies Research Center (DEPOCEN), Vietnam.
[50] Vargas, G. (2010). Exchange Rate Volatility and Trade: EA-11 and Mexico, Master Thesis In Economics, Jönköping University.
[51] Wang, C. H., Lin, C. H. A. & Yang, C. H. (2012). Short-Run and Long-Run Effects of Exchange Rate Change on Trade Balance: Evidence from China and Its Trading Partners. Japan and the World Economy, 24(4), 266-273.
[52] Vartabian Kashani, H. (2014). The Analysis of Exchange Rate Volatilities during (2010-2012), Journal of Fiscal and Economic Policies, 1(4), 131-154. (In Persian)
[53] Yu, J. & Meyer, R. (2006). Multivariate Stochastic Volatility Models: Bayesian Estimation and Model Comparison. Econometric Reviews, 25(2-3), 361-384.
[54] Yusoff, M. B. (2010). The Effects of Real Exchange Rate on Trade Balance and Domestic Output: A Case of Malaysia. The International Trade Journal, 24(2), 209-22.
CAPTCHA Image