نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

محقق اردبیلی

چکیده

اغلب کشورهای درحال‌توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه‌گذاری روبرو هستند. برای جبران این کمبود یکی از راهکارها جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در این تحقیق به بررسی اثر مخارج بهداشت جمعیتی، آموزش نیروی انسانی و متغیر اندازه بازار (درآمد سرانه) بر ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی با استفاده از روش پانل دیتا طی دوره زمانی 2014- 2000 در کشورهای منتخب اسلامی عضو منا پرداخته شده است. این تحقیق از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش، از نوع تحقیقات توصیفی است. ضریب تعیین مدل برازش شده نشان می‌دهد که 86 درصد از ورود سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به کشورهای اسلامی عضو منا توسط سه متغیر مخارج بهداشتی، آموزشی، اندازه بازار و درجه آزادی تجاری توضیح داده می­شود. برای اطمینان از هم جمع بودن متغیرها، از آزمون هم جمعی پانل دیتای پدرونی استفاده شده است. طبق نتایج تحقیق با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، به ازای افزایش یک درصد سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، ورود FDI به میزان حدود 24 واحد (میلیون دلار) افزایش می­یابد. ضریب سهم مخارج آموزشی از GDP معنی‌دار بوده و معادل 062/0 است.

کلیدواژه‌ها

[1] Asiedu, E. (2002). "On the determinants of foreign direct investment to developing countries: is Africa different?" world development, report No. 30(1): 107-119.
[2] Azam, M., Ather, M.A. (2015). Role of human capital and foreign direct investment in promoting economic growth: evidence from commonwealth of independent states, International Journal of Social Economics, 42 (2), pp. 98-111.
[3] Bhargava, A. (2001)."Nutrition, health and economic development: some policy priorities". commission on macroeconomics and health working paper series WGI: 14, world health organization.
[4] Bhargava, A. Jamison, D., Lau, L., and Murray, C. (2001). "Modeling the effects of health on economic growth", Journal of Health Economic, Report No. 20(3):423-440.
[5] Bleakley. H, (2010). Health, human capital, and development, university of chicago.
[6] Blomstrom, M. and Kokko, K, (2011). "Human capital and inward FDI", center for economic and policy research, London, working paper No.167.
[7] Bloom, D. E. (2005)."Education and public health: mutual challenges worldwide", comparative education review, Report No. 49(4): 437-451.
[8] Bloom, D. E., Canning, D., and Jamison, D. (2004). "Health, wealth and welfare". finance and development, Report No. 41(1):10-15.
[9] Celine. A and Rodolphe. D. (2009). "Public governance, health and foreign direct investment in Sub-Saharan Africa", Oxford Journals, Social Sciences, Journal of African Economies, Volume 18, Report No. 4: 667-709.
[10] Chakrabarti, A. (2001)0 "The determinants of foreign Direct Investment: Sensitivity of Cross-Country Regression". Kyklos, Report No. 54(1): 89-114.
[11] Dargahi. H. (2006)0 "Factors affecting foreign direct investment: lessons for Iran economic", Quarterly Journal of Sharif University, Report No. 36: 57-73. (In Persian).
[12] Hoseinibalam. A. (2007)0 Evaluation of the impact of FDI on economic growth in OIC member states, master's thesis in economics, university of Isfahan. (In Persian).
[13] Gyimah-Brempong, K., Asiedu, E. (2015). Remittances and investment in education: evidence from Ghana, Journal of International Trade & Economic Development, 24 (2), pp. 173-200.
[14] Liu, Q. and Qiu, L. D. (2014). “Labor training and foreign direct investment”, Review of International Economics, 22(1)0 pp.151–166. doi: 10.1111/roie.12102.
[15] Muhammad. T and Eatzaz. A. (2008)0 "Human capital development and FDI in developing countries", Journal of Economics Cooperation, Report No.29: 79-104.
[16] Mukherjee A. (2011)0 “Regional inequality in foreign direct Investment Flows to India: The Problem and the Prospects”, Reserve bank of India occasional papers, Vol. 32( 2)
[17] Riberio, R. (2008)0 "Earnings effects of household investment in health in Colombia", discussion paper No.810, economic growth center, Yale University, New Haven, CT.
[18] Shaha-Abadi. A, Mahmoudi. A. (2006).,"Determinants of foreign direct investment in Iran", Quarterly Journal of Jastarhaye Eghtesadi, Report No. 5: 89-126. (In Persian).
[19] Sahu, P. (2010). „FDI, Wage inequality and employment in emerging economies: recent evidence from Indian manufacturing‟, MPRA paper. UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, (2004-2009(, World Investment Report, United Nations, New York.
[20] 20.Sehrawat, M., Giri, A.K. (2014). The relationship between financial development indicators and human development in India, International Journal of Social Economics, 41 (12), pp. 1194-1208.
[21] 21.Yildirim, D.C., Tosuner, O. (2014). The effects of FDI on human capital stock in Central Asian Turkic Republics, Eurasian Journal of Business and Economics, 7 (14), pp. 51-60.
CAPTCHA Image