نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از اهداف مهم دولت­ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست‌گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه­های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه­های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد­­ مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد­­ مخدر) به شیوۀ تجربی، از داده­های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبۀ هزینه­های بدوی هر پرونده از داده­های دادگاه انقلاب مشـهد به عنوان نمونه بهره­برداری گردیده است. سپس با بهره­گیری از روش پایین به بالا، هزینه­های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجۀ قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان­های تابعه) به این دست پرونده­ها اختـصاص می­یابد که با حذف مجـازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مشـمول حکم اعدام کاهش می­یابد که این مسئله می­تواند در کاهش هزینه­ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها

[1] Abrishami, H. & Rezaei, Z. (2015). The Investigation of Empirical Effect of Inflation on Crime in Iran, Majlis and Rahbord Journal, 22(83), 41-74. (in Persian)
[2] Ahmadi, S. A. (1998). The Impact of Execution in The Counter Narcotics Process in Kerman Province, (1sted.). Tehran: Iran Drug Control Headquarters, 232-264. (in Persian)
[3] Akbari, H. (2000). Investigating the Correlation between Crime and Punishment in Drug Crimes in the Iranian Legal System, Proceedings of the International Scientific-Practical Conference on the Different Aspects of Criminal Policy Policies on Drug Crimes,(1sted.). Tehran: Official Gazette of the Islamic Republic of Iran.(in Persian)
[4] Batoli, S. H. (2014). How to Estimate Costs and Analyze Crime, Detective Journal, 7(26), 9-20. (in Persian)
[5] Brand, S. & Price, R. (2000). The economic and social costs of crime, London: Home office.
[6] Chisholm, J. (2000). Benefit-Cost Analysis and Crime Prevention, Canberra: Australian Institute of Criminology - Trends & issues in crime and criminal justice.
[7] Cohen, M. A. (1988). Pain, suffering, and jury awards: a study of the cost of crime to victims, Law and Society Review, 22(3), 537–555.
[8] Cohen, M. A. (2000). Measuring The Costs and Benefits of Crime and Justice, Measurement and Analysis of Crime and Justice, Vol. 4, 263-315.
[9] Cohen, M. A. (2005). The Costs of Crime and Justice, New York, NY: Routledge.
[10] Crumpton, D., Carey, S., & Finigan, M. (2004). Enhancing Cost Analysis of Drug Courts: The Transactional and Institutional Cost Analysis Approach, Portland, OR: NPC Research.
[11] Czabanski, J. (2008). Estimates of Cost of Crime: History, Methodologies, and Implications, Berlin Heidelberg: Springer.
[12] Dadgar, Y. (2010).Components and basic dimensions of salary and economics, (1sted.). Tehran: Nooreelm Publication. (in Persian)
[13] Dadgar, Y. & Nazari, R. (2013). The Impact of Misery Index on Crime in Iran, Nameh Mofid journal, 19(99), 63-86. (in Persian)
[14] Dadgar, Y. & Nazari, R. (2016). Crime Investigation in Iran Using Several Economic Patterns, Legal Research Journal, 32(73), 59-78. (in Persian)
[15] Damodar, G. (2004). Basic Econometrics, Fourth Edition, New York: MacGraw Hi
[16] Dhiri, S. & Brand, S. (1999). Analysis of costs and benefits: guidance for evaluators, London: Home Office.
[17] Easton, S., Furness, H., & Brantingham, P. (2014). Cost of Crime in Canada: 2014 Report,Vancouver: Fraser Institute.
[18] Farrell, G., & Clark, K. (2004). What Does The World Spend on Criminal Justice? Helsinki: United Nations European Institute for Crime Prevention and Control.
[19] Garshasbi fakhr, S. (2011). Relationship Between Unemployment and Robbery in Iran. Social Welfare journal, 11(40), 401-423.(in Persian)
[20] Ghannad, F. (2000). Investigating the Correlation between Crime and Punishment in Drug Crimes in the Iranian Legal System, Proceedings of the International Scientific-Practical Conference on the Different Aspects of Criminal Policy Policies on Drug Crimes,(1sted.). Tehran: Official Gazette of the Islamic Republic of Iran.(in Persian)
[21] Henrichson, C. & Galgano, S. (2013). A Guide to Calculating Justice-System Marginal Costs, New York: Vera Institute of Justice.
[22] Hosseini nejad, S. M. (2006). Investigating the Economic Causes of Crime in Iran using a Collaborative Data Model on theft, The Journal of Planning and Budgeting, 10(6), 35-81.(in Persian)
[23] Javan Jaafari Bojnourdi, A. & Sadati, S. M. J. (2015). Philosophical and Sociological Nature of Punishment Rethinking about Quiddity and Functions of Punishment, (1st ed.), Tehran: Mizan Legal Foundation. (in Persian)
[24] Kerr, R. (2001). A Benefit-Cost Framework for the Crime Prevention Investment Fund, Ottawa: National Crime Prevention Centre.
[25] Mehregan, N. & Garshasbi Fakhr, S. (2012). Income Inequality and Crime in Iran, Economic Research Quarterly, 11(4), 109-125. (in Persian)
[26] Miller, T., Cohen, M. & Wiersema, B. (1996). Victim Cost & Consequences: A New Look, Washington D.C: National Institute of Justice Research Report.
[27] Naeimy, M. (2015). Economic Analysis of Criminal Behavior and Explanation of Deterrence, Criminal Law Research, 6(2), 203-229. (in Persian)
[28] Najafi Abrandabadi, A.H. (2009) Criminal science news "New Pathology, New Criminology", (1sted.). Tehran: Mizan Legal Foundation. (in Persian)
[29] Rajkumar A.S. & French M.T. (1997). Drug abuse, crime costs, and the economic benefits of treatment, Journal of Quantitative Criminology,13(3), 291–323.
[30] Sarirafraz, M.; Sadatmakian, S.; Fahimifar, F. (2009). Preventing Crime: Creating A Secure Society, The2nd safe city Conference in Tehran, Tehran: Shahr Publication. (in Persian)
[31] Sadeghi, H., Shaghaghi Sh. V., & Asgharpoor, H. (2005). An Analysis of Economic Factors Affecting Crime in Iran,Economic Research journal, 40(1), 63-90. (in Persian)
[32] Saffary, A. (2013). Essays in Criminology and penology, (2nded.). Tehran: Jungle Publication. (in Persian)
[33] Shavell, S. (2009). Foundations of Economic Analysis of Law (M. Ismaili, Trans.): Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN.(in Persian)
[34] Smith, R. G., Jorna, P., Sweeney, J. & Fuller, G. (2014).Counting the costs of crime in Australia: A 2011 estimate, Canberra: Australian Institute of Criminology.
[35] Washington State Institute for Public Policy. (2015). Benefit – Cost Results, Olympia: Washington State Institute for Public Policy.
[36] World Health Organization (WHO), United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), European Monitoring Center on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). (2000). Workbook 5 - Cost Evaluations, Geneva.
[37] Zahedani Mazandarani, M. J. (2000). The emergence and decline of the welfare state, Social Security Journal, 2(3), 129-164. (in Persian)
CAPTCHA Image