نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 فردوسی مشهد

چکیده

برخی معتقدند توسعه مالی باعث کاهش آلاینده‌های محیطی می‌شود، اما برخی دیگر اعتقاد دارند توسعه مالی انتشار گازهای گلخانه‌ای را از طریق رشد صنعتی افزایش می‌دهد. مطالعه حاضر به بررسی اثر توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در 16 کشور برگزیده صادرکننده نفت طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش داده‌های تابلویی می‌پردازد که علاوه بر این فاکتور، اثر حکمرانی خوب روی آلودگی محیط زیست نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به منابع زیست محیطی، حکمرانی خوب را می‌توان به این صورت تعریف نمود: شیوه‌ای از مدیریت تصمیم گیری‌ها، به سمت ترویج توسعه پایدار (که شامل حفاظت از محیط زیست می‌باشد). نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد توسعه مالی و حکمرانی خوب اثر منفی روی آلودگی محیط زیست در کشورهای برگزیده صادرکننده نفت دارد. بنابراین اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت توسعه بخش مالی و کاهش آلودگی محیط زیست پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

[1] Antle, J. M., & Heidebrink, G. (1995). Environment and development: theory and international evidence. Economic Development and Cultural Change, 43(3), 603-625.
[2] Ashrafi Pour, M. A. (2012). Comparison of the Effects of Good Governance on the Environmental Situation in Developing Countries and OECD Group. International Conference on Business, Economics, Managerment and Behavioral Sciences (ICBEMBS’ 2012), Jan. 7-8, Dubai.
[3] Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons.
[4] Barqi Oskouei, M. M. (2008). The effects of commercial liberalization on greenhouse gas emissions (carbon dioxide) in the Kuznets environmental curve. Economic Research, 43(82), 1-21. (In Persian)
[5] Bello, A. K., & Abimbola, O. M. (2010). Does the level of economic growth influence environmental quality in Nigeria: a test of environmental Kuznets curve (EKC) hypothesis. Pakistan Journal of Social Sciences, 7(4), 325-329.
[6] Bryant, R. L., & Bailey, S. (1997). Third World Political Ecology. Psychology Press.
[7] Copeland, B. R., & Taylor, M. S. (2004). Trade, growth, and the environment. Journal of Economic Literature, 42(1), 7-71.
[8] Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (1996). Stock market development and financial intermediaries: stylized facts. The World Bank Economic Review, 10(2), 291-321.
[9] Friedl, B., & Getzner, M. (2003). Determinants of CO2 emissions in a small open economy. Ecological Economics, 45(1), 133-148.
[10] Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1995). Economic growth and the environment. The Quarterly Journal of Economics, 110(2), 353-377.
[11] Halicioglu, F. (2009). An econometric study of CO2 emissions, energy consumption, income and foreign trade in Turkey. Energy Policy, 37(3), 1156-1164.
[12] Harman, J. (2005). The relationship between good governance and environmental compliance and enforcement. In Proceedings of the International Network for Environmental Compliance and Enforcement, Seventh International Conference, Marrakesh, Morocco (Vol. 1).
[13] Heshmati Molaei, H. (2004). Factors Affecting Financial Development in Iran's Banking System. Economic Research Papers, 13, 55-88. (In Persian)
[14] Jalil, A., & Feridun, M. (2011). The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: a cointegration analysis. Energy Economics, 33(2), 284-291.
[15] Lashkarizadeh, M., & Ashrafi, M. A. S. (2011). Investigating the Effect of Good Governance on Environmental Quality in Developing Countries. First International Tourism Management and Sustainable Development Conference, Marvdasht, Islamic Azad University. http://www.civilica.com/Paper-TMSD01-TMSD01_047.html (In Persian)
[16] Logerne, F. (2003). The Open World: The Reality of Globalization. Translated by Fereidoun Dostashahi, Tehran: Information. (In Persian)
[17] Lotfali Pur, M. R., Fallahi, M. A., & Ismail Pour Moqadam, H. (2014). The effect of economic growth, trade and financial development on the quality of the environment in Iran (based on the combined index). Journal of Economic Growth and Development Research, 4(15), 61-76. (In Persian)
[18] Morita, S., & Zaelke, D. (2005, April). Rule of law, good governance, and sustainable development. In Seventh international conference on environmental compliance and enforcement (pp. 9-15).
[19] Ozturk, I., & Acaravci, A. (2013). The long-run and causal analysis of energy, growth, openness and financial development on carbon emissions in Turkey. Energy Economics, 36, 262-267.
[20] Pajouyan, J., & Moradhasel, N. (2007). The Effect of Economic Growth on Air Pollution. Iranian Journal of Economic Research, 7(4), 141-160. (In Persian)
[21] Richard, P. (2010). Financial instability and CO2 emissions. In GREDI Working Paper No. 10–20. University of Sherbrooke.
[22] Sadorsky, P. (2010). The impact of financial development on energy consumption in emerging economies. Energy Policy, 38(5), 2528-2535.
[23] Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental quality and development: is there a Kuznets curve for air pollution emissions?. Journal of Environmental Economics and Management, 27(2), 147-162.
[24] Shahbaz, M. (2010). Does financial instability increase environmental pollution in Pakistan?. University Library of Munich, Germany in Its Series MPRA Paper , 31360, 1-34.
[25] Shahbaz, M., Hye, Q. M. A., Tiwari, A. K., & Leitão, N. C. (2013b). Economic growth, energy consumption, financial development, international trade and CO2 emissions in Indonesia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 25, 109-121.
[26] Shahbaz, M., Islam, F., & Butt, M. S. (2011). Financial development, energy consumption and CO2 emissions: Evidence from ARDL approach for Pakistan. Mpra Paper, 30138.
[27] Shahbaz, M., Solarin, S. A., Mahmood, H., & Arouri, M. (2013a). Does financial development reduce CO2 emissions in Malaysian economy? A time series analysis. Economic Modelling, 35, 145-152.
[28] Shahbaz, M., Tiwari, A. K., & Nasir, M. (2011). The effects of financial development, economic growth, coal consumption and trade openness on environment performance in South Africa. MPRA: Munich Personal RePEc Archive.
[29] Tamazian, A., & Rao, B. B. (2010). Do economic, financial and institutional developments matter for environmental degradation? Evidence from transitional economies. Energy Economics, 32(1), 137-145.
[30] Tamazian, A., Chousa, J. P., & Vadlamannati, K. C. (2009). Does higher economic and financial development lead to environmental degradation: evidence from BRIC countries. Energy Policy, 37(1), 246-253.
[31] World Bank Group Official Web Page. www.worldbank.org
[32] www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/.
[33] Zhang, Y. J. (2011). The impact of financial development on carbon emissions: An empirical analysis in China. Energy Policy, 39(4), 2197-2203.
CAPTCHA Image