نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه علم و هنر یزد

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

بین‌المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می‌دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق‌بهادار موجود در بورس را تحت ‌تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای‌بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می‌شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به‌صورت جفت‌جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می‌گیرد.در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل‌سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است، یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده‌شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص‌های قیمت بازار بورس ایران، بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته‌شده است. رابطه بین بازارهای سهام، ایران، ترکیه و هند با استفاده از داده‌های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران، هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین‌معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران، هند و ترکیه با نوسان‌های قبلی خود ارتباط معنی‌دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ‌گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف، یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

[1] Hassanzadeh, Ali .(2008). "Global financial crisis and its effects on Iran's economy", Journal of Economics, No. 122, p. 5 to 17. (in Persian)
[2] Forzinoosh, Asadollah and Barkhordari, Sajjad. (2010). "Global Experiences to Counteract the Financial and Educational Crisis for the Iranian Economy", Journal of Economics, No. 127, pp. 116 to 141. (in Persian)
[3] Nazifi Naeini, Minoo, Fatahi, Shahram and Samadi, Saeed. (2012). "Modeling and predicting stock market fluctuations using the Garch Markov transition model." Journal of Economics, Third Year, No. 9, pp. 117-142. (in Persian)
[4] Suri, Ali. (2012). Econometrics with its application in Eviews7, Cultural Publishing, Fifth Edition. (in Persian).
[5] Ahmadzadeh, Aziz, Heidari, Hasan and Zolfaghari, Mehdi. (2012). "Analysis of the recent financial crisis and its effect on Iran's oil economy", Economic Magazine No. 6 & 7, pp. 29-46. (in Persian)
[6] Baig, T. and I. Goldfajn. (2001). “The Russian default and the contagion to Brazil, in: Claessens S. and K. Forbes (eds.), International Financial Contagion. Boston, Mas- sachusetts, Kluwer Academic Press.
[7] Bollerslev, T.P. (1986). “General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, 309-328.
[8] Bollerslev, T., R.F. Engle and J.M. Wooldridge. (1988). “A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariances, Journal of Political Economy, 96, 116-131
[9] Cheung, Y.L., Y.W. Cheung and L.K. Ng. (2002). “East Asian Equity Markets, Financial
[10] Crises and the Japanese Currency, «Journal of Econometrics, 72, 33-48.
[11] Desai, P. (2003). Financial Crisis, Contagion, and Containment: From Asia to Argentina, Princeton, NJ: Princeton University Press.
[12] Dungey, M., R.A. Fry, B. Gonzalez-Hermosillo and V.L. Martin. (2006). “International con- tagion effects from the Russian crisis and the LTCM near-collapse,” Journal of Fi- nancial Stability, 2(1), 1-27.
[13] Engle, R.F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the
[14] Variance of U.K. Inflation, Econometrica, 50, 987-1008.
[15] Engle, R.F. and K.F. Kroner. (1995). “Multivariate Simultaneous Generalized ARCH,” Econometric Theory, 11: 122-150.
[16] Glick, R., A.K. Rose. (1999). “Contagion and Trade: Why Are Currency Crises Regional?” Journal of International Money and Finance, 18, 603-617.
[17] Hamao, Y., R.W. Masulis and V. Ng. (1990). “Correlations in Price Changes and Volatility across International Stock Markets,” Review of Financial Studies, 3, 281-307.
[18] Karolyi, A.G. (1995). “A Multivariate GARCH Model of International Transmissions of Stock Returns and Volatility: The Case of the United States and Canada,” Journal of Business and Economic Statistics, 11, 11-25.
[19] Kasch-Haroutounian and S. Price. (2001). “Volatility in the transition markets of central Europe,” Applied Financial Economics, 11, 93-105.
[20] Kashif, Saleem. (2009)." International linkage of the Russian market and the Russian financial crisis: A multivariate GARCH analysis",Rsearch in International Business & Finance,Volum 23,Issue 3,September.
[21] Li, H. and E. Majerowska. (2007). “Testing stock market linkages for Poland and Hungary: A multivariate GARCH approach,” Research in International Business and Finance, article in press.
[22] Lin, W.L., R.F. Engle and T. Ito. (1994). “Do Bulls and Bears Move Across Borders? Inter- national Transmission of Stock Returns and Volatility,” Review of Financial Stud- ies, 7, 507-538.
[23] Liu, Y.A. and M.S. Pan. (1997). “Mean and Volatility Spillover Effects in the U.S. and Pa- cific- Basin Stock Markets,” Multinational Finance Journal, 1, 47-62.
[24] Liu, Y.A., M.S. Pan, J.C.P. Shieh. (1998). “International Transmission of Stock Price Movements: Evidence from the U.S. and Five Asian-Pacific Markets,” Journal of Economics and Finance, 22, 56-69.
[25] Rafiq Maniya, Suleman.Magnusson,Fredrik. (2010). " Bear Periods Amplify Correlation: A GARCH BEKK Approach", Master Degree Project, 2010:129, 24 jun.
[26] Sola, M., Spagnolo, F., Spagnolo N. (2002). “A Test for Volatility Spillovers,” Economics Letters, 76, 77-84.
[27] Susmel, R. and R.F. Engle. (1994). “Hourly volatility spillovers between international equity markets,” Journal of International Money and Finance, 13, 3-25.
[28] Walti, S. (2003). “Testing for Contagion in International Financial Markets: Which Way to Go?” FAME Working Paper No. 92.
[29] Worthington, A. C., M. Katsuura, and H. Higgs. (2000). “Price Linkages in Asian Equity Markets and the Asian Economic, Currency and Financial Crises,” School of Eco- nomics and Finance, Queensland University of Technology, Brisbane, Queensland, Discussion Paper No. 77.
[30] The European Financial Crisis and New Investment Opportunities for Turkey "" www.menanews.ir
[31] Fars News Agency. "The direct effects of the global financial crisis on six major economic areas" www.farsnews.com”
CAPTCHA Image