نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بر اساس مفهوم ناسازگاری زمانی، اگر در فاصله زمانی و ترجیحات یا فن‌آوری تغییر نکرده و شوک پیش‌بینی نشده‌ای نیز روی ندهد، به نظر می‌رسد سیاست اتخاذ شده در زمان حال برای آینده، -باید در موعد مقرر نیز از همان درجه اعتبار برخوردار باشد؛ اما گاهی بنابر مصلحت‌اندیشی مقامات اجرایی این مهم به دست نمی‌آید. اگر این اقدام سیاست‌گذاران غافل‌گیرکننده باشد، این امکان وجود دارد که موقعیتی بهتر از آنچه وعده داده شده، حاصل شود. اما اگر این سیاست پیش‌بینی شود، بدون تغییر نرخ بیکاری، تورم بالاتری پدید می‌آید. در این تحقیق، وجود مسأله ناسازگاری زمانی در اقتصاد ایران در دو دوره بلندمدت و کوتاه‌مدت با استفاده از الگوی Ireland (1999) بررسی می‌شود. در رابطه با دوره بلندمدت، هم‌انباشتگی میان متغیرهای فصلی بیکاری و تورم برای دوره‌ زمانی 1369:2 تا 1394:2 و 1381:1 تا 1394:2 آزمون شده و برای کوتاه‌مدت و در توضیح پویایی و حرکت همزمان تورم و بیکاری با در نظر گرفتن شوک‌های غیرقابل مشاهده، معادلات فضا ـ حالت و رهیافت کالمن فیلتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده وجود مسأله ناسازگاری زمانی در هر دو دوره کوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران است و در نتیجه، اقتصاد نه تنها به سطح بیکاری پایین‌تر نمی‌رسد، بلکه در همان سطح اشتغال، تورمی بالاتر را تجربه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

[1] Alavi, S. M. (2002). The Optimal Monetary Rule Based On Inflation Targeting Approach in Iran, Monthly Lectures Collection in 2002, Monetary and Banking Research Institute, PP 262- 271. (In Persian)
[2] Anvari, A., Zaranejad, M. & Fakhraee, S. A. (2011). Evaluating Optimum Monetary Rule in a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model Using Control Approach, Quartery Journal of Quantitative Economics, Volume 8, No. 3, pp 129-158. (In Persian)
[3] Barro, J. R. & Gordon, D. (1983a). A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate of Monetary Policy. Journal of Political Economy, 91(4), 589-610.
[4] Bodea, C. & Hicks, R. (2015). Price Stability and Central Independence: Discipline, Credibility and Democratic Institutions, International Organization, Vol 69, 35-61.
[5] Borio, C. (2014). Monetary Policy and Financial Stability; What role in Prevention and Recovery? BIS Working Paper.
[6] Dargahi, H. & Atashak, A. (2001). Targeting Inflation in Iran Economy: Requirements and Determining Policy Tools, Journal of Economic Research, No. 60, PP 119-147. (In Persian)
[7] Dargahi, H. & Sharbatoghli, R. (2010). The Determination of Monetary Policy Rule with Persistent inflation in Iran’s Economy using Optimal Control Approach, Journal of Economic Research, No. 1, PP 27-93. (In Persian)
[8] Drazen, A. (2011). Political Economics of Macroeconomics, Translated by Jafar Kherkhahan, Tehran: Institute for Management and Planning Studies Press, First Edition. (In Persian)
[9] Dotsey, M. (2008). Commitment versus Discretion in Monetary Policy, Business Review. http://www. philadelphiafed. org.
[10] Doyle, M. & Falk, B. (2008). Testing Commitment Models of Monetary Policy: Evidence from OECD Economies, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 40(2-3), 409 – 425.
[11] Doyle, M. & Falk, B. (2010). Do Asymmetric Central Bank Preferences Help Explain Observed Inflation Outcomes?, Journal of Macroeconomics, Elsevier, 32(2), 527-540.
[12] Eijffinger, S. C. W. & De Haan, J. (1996). The Political Economy of Central Bank Independence. Special papers in international economics. No. 19. http://EconPapers.repec.org.
[13] Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton: Princeton university press.
[14] Ireland, P. N. (1999). Does Time Consistency Problem Explain the Behavior of Inflation in the United Staes?, Journal of Monetary Economics, 44, 279 – 291.
[15] Jafari samimi, A. and Tehranchian, A. (2008). The Study of the Effects of Optimal Monetary and Fiscal Policy on Major indexes of Macroeconomics in Iran; The Application of Optimal Control, Journal of Economic Research, No. 65, PP 213-242. (In Persian)
[16] Kalili Araghi & et, al., (2008), The Determination of Optimal Monetary Policy in Iran’s Economy Using Optimal Control Theory, Economic Research Journal, No. 88, PP 69-94.
[17] Kanalici Akey, H. & Nargelecekenler, M. (2007). Is There The Time Inconsistency Problem In Turkey? Journal of Economic Studies, 34(5), 389 -400.
[18] Karimpour, Ali (2011), Analyzing of Time Inconsistency About Inflation in Iran, Master of Science Thesis, Faculty of Economics, Tehran University. (In Persian)
[19] Khorsandi, M., Slamlueian, K. and Zonour, S. H. (2012). An Optimal Rule for Monetary Policy with Inflation Persistence: The Case of Iran, Economic Research Journal, No. 51, PP 43-70. (In Persian)
[20] Kydland, F.E. & Prescott, E.C. (1977), “Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, Journal of Political Economy, Vol. 85 No. 3, 473-491.
[21] Mardani, F. (2012). The Survey of Time Inconsistency in Monetary Policy; The Case Study Iran’s Economy, Master of Science Thesis, Economics and Administration Sciences Faculty, Ferdowsi University. (In Persian)
[22] Rezaee_Moghaddam, N., Mostafavi, M. and Cheshmi, A. (2016). Separating Core Inflation from Temporary Components in Iran Using Kalman Filter, Economic Research, No. 60, PP 51-73. (In Persian)
[23] Ruge-Murica, F. J. (2003). Does The Barro - Gordon Model Explain The Behavior Of US Inflation? A Reexsamination of the Empirical Evidence. Journal of Monetary Economics, 50, 90-137.
[24] Surico, P. (2008). Measuring the Time Inconsistency of US Monetary Policy, Economica, 75, 22-38.
[25] Tashkini, A. & Shafiee, A. (2005). Monetary and Fiscal Variables of Money, Iranian Quarterly Journal of Trade Studies (IJTC), No. 35, pp 125-152. (In Persian)
[26] Taylor, H. (1985). Time Inconsistency; A Potential Problem for Policy Makers, business review.
[27] Taylor, J., B. (2005). Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies, Translated by Mohammad Nadeali, Ravand Quarterly Journal, No. 45, PP 157-178. (In Persian)
CAPTCHA Image