نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

خصوصی‌سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به‌درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی‌که به‌درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه‌گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی‌سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به‌کارگیری ابعاد هفت‌گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی‌سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی‌سازی، ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها

[1] Abdel Shahid, SH. (2002, Jan 5-6). Privatization status and performance of privatized companies in Egypt. Paper presented at the Proceedings at Cairo Marriott Hotel, Egypt.
[2] Al-Omran, R. & Al-Omran, S. A. (2011). Privatization and general policies of article 44 of the constitution. Journal of Economics and economic policy issues, 11(12), 73-88. (in persian)
[3] Azazy, M.E. Farouki Ostad, MS. & Farouki, MJ. (2011, Nov). Examine the role of state enterprises in increasing their profitability and efficiency, Research and general management, 14, 49-72. (in persian)
[4] Bagheri, M. Ghafouri, R. A. & Amin, H. (2011, Jan 11-12). Methods of structural changes and privatization of the rail industry. Paper presented at the Proceedings of the Rail industry meetings localization of Iran, Iran. (in persian)
[5] Clifford, V. R. (1993, Aug). Implementing privatization policy in developing countries. Implementing Policy Change, 3(2), 1-22.
[6] Damodaran, A. (2006). Applied corporate finance, (3rd ed.).New York: McGraw-Hill.
[7] Go´mez, L. & Ballard, D. I. (2011, Sep). Communication for change: Transactive memeory systems as dynamic capabilities. Research in organizational change and development, 19, 91-116.
[8] Haglund, L. (2006, Jul). Hard- pressed to invest: The political economy of public sector reform in Costa Rica. Encuentros,3, 5-34.
[9] Jaros, S. (2012). Commitment to organizational change: a critical review. Journal of Change Management, 10(1), 79–108.
[10] Lashkari, M. & Hzhbralsadaty, S.M. (2010, Oct). Privatization of banks and its effects on increasing efficiency and improving the performance of banks. Rahbord yass, 23(5), 135-148. (in persian)
[11] Lee, J. N. & Kim, Y. G. (1999). Effect of partnership quality on IS outsourcing success: conceptual framework and empirical validation. Journal of Management information systems, 15(4), 29-61.
[12] Mirkamaly, S.M. & Zahedi, S. (2012, May). Examines the role of organizational change model to explain the effect Burke - Lytvyn on organizational performance; Case Study: University of Zahra. Public management perspective, 5(9), 31-53. (in persian)
[13] Mirzade, A. Shahbazi, M. & Javahery K. M. (2009, Oct). Look at global trends in philosophy and privatization. Tadbeer, 25, 29-34. (in persian)
[14] Moradi, M. & Babajani Mohammadi, S. (2011). Financial management 1. (1rd ed.). Mashhad: Imam Reza University. (in persian)
[15] Nunnally, J. C. (1978), Psychometric theory (2rd ed.). New York: McGraw-Hill.
[16] Pallant. j. (2009). Spss survival manual, a step by step guide to data analysis using spss for windows (3rd ed. ). New York: aleen xuniwn.
[17] Pheko, M. M. (2013). Privatization of public enterprises in emerging economies: organizational development (OD) perspectives. International Journal of Business and Management, 8(20), 25-35.
[18] Ram, P. (2012). Post privatization job satisfaction among employees. International Journal of Academic Research in Business and Social Science, 2 (1), 112-118.
[19] Ross, S. A. Westerfield, W. & Jordan, D. (2007). Essentials of Corporate Finance, (6rd ed.).New York: McGraw-Hill.
[20] Sawagvudcharee, O. (2012). Internal communication problems in privatization. Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts,12(1), 52-71.
[21] Van de Ven, A.H. & Sun, K. (2011, Oct). Breakdowns in implementing models of organization change. Academy of Management Perspectives, 4, 58-74.
[22] Waigama, S. M. S. (2008). Privatization process and asset valuation: a case study of Tanzania, Unpublished Ph.D. The Technology Stockholm University, England, Stockholm.
[23] Wixom, B.H. & Watson, H.J. (2001). A empirical investigation of the factors affecting data warehousing success. MIS quarterly, 25(1), 17 -41.
[24] Zhibin, Zh. (2004). Ownership, competition, organizational change, and firm performance: China’s experience in privatization, Unpublished Ph.D. The George Washington University, United State, Washington.
CAPTCHA Image