نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشگاه آزاد خوراسگان

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)،

4 دانشگاه یزد، دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده

جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی‌شدن محسوب می‌شود. تحقیقات اخیر بر ‌روی نرخ ارز، اهمیت آن را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی (FDI) نشان می‌دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به‌طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه‌های بین‌المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به‌ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI‌ مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت‌ جهانی‌ نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست‌گذاران اقتصادی توصیه می‌شود با به‌کارگیری سیاست‌های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می‌شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Exchange Rate Volatility on Foreign Direct Invesment in Iran

نویسندگان [English]

  • hosein rezaee 1
  • hosein sharifi ranani 2
  • Saeid Daee Karimzadeh 3
  • Maryam Mirfatah 4

چکیده [English]

Introduction
Continuous growth and development in the economy need to attend its determinants. Investing or forming capital is the necessary condition for economic growth and development. The place and the role of investing in the mentioned processes are to the extent that investing is the motive engine in the economic growth. Currently, the situation of Iran's economy is in a way that savings and internal sources are not sufficient and attracting foreign capital seems to be the only useful and valid way (Komijani & Abasi, 2006).
The main goal of this study is to evaluate the determinants of inward FDI, particularly volatility of exchange rate in Iran, by using the Johansen-Juselius integration system approach model covering the period of 1980Q2-2012Q4. In this research, the volatility of real exchange rate is obtained by Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) method.

Effective Factors on Volatility of Exchange Rate and Its Relationship to FDI
In theoretical view, Dornbusch (1976) showed that forecasted monetary shocks through overshooting effect of exchange rate could create extreme volatility of exchange rate. In addition, Calderon (2004) maintained that the stability of monetary shocks is the only effective element on the variation of exchange rate and the non-monetary elements including efficiency shocks and state expenses can affect them.
Based on Frenkel and Mussa (1985), the continuous increase of state expenditures leads to a balanced increase of real exchange rate in the long run and consequently to the increase of net foreign equities. Similarly, state expenditures through influencing on the demand side of economy in short run can have a positive effect on real exchange rate.
Cociu (2007) defines interest rate as one of the effective variables on the exchange rate volatility. Based on the macroeconomic subjects, variation in the interest rate leads to variation in inflation and exchange rate. Therefre, it is expected that by the increase of interest rate, the inward foreign investments increase and consequently the local money value increases. The other non-monetary effective variables on the variation of real exchange rate are the efficiency growth.
Cushman (1985) believed that the relation between the variation of exchange rate and FDI flow is in dependent to the place where the data have been purchased, products manufactured, fiscal capital emanated from and products sold.

Econometric Model Specification
By considering most theories and tentative studies for identifying the determinants of inward FDI, emphasizing the economic factors of the country and also specific concerns of Iran’s economy, variables such as exchange rate, GDP, openness, world oil price, volatility of exchange rate can be introduced as the determinants of inward FDI in the econometric pattern below:

(1)

Estimating the GARCH Model of Iran's Exchange Rate

The null hypothesis was rejected, showing that…(F=13.79; p-value=0.0003).
The results of the GARCH (1,1) estimated model can be seen as follows. According to the results, the effects of Garch are accepted.

Table 1: Garch Test
Exchange rate auto-regressive model Residuals` variance of exchange rate auto-regressive model
Variables Cofficients Variables Cofficients
c 20.59(0.00) c 428.13(0.06)

1.003(0.00)
1.73(0.00)
-2.09
0.32(0.00)
Source: The research results

And so we have:Therefore, the volatility of real exchange rate are calculated using GARCH (1, 1) in the above equation.

Results and Discussion
Investigating the stationary of variables through Dicky Fuller unit root test all of them are static in the first order difference.Therefore, all of the variables are the convergence of degree one, I(1).
Akaike Information Criterion (AIC) and Schwarz Criterion (SC) indicators can be used to determine the optimum lags. According to adjusted LR test, the order of 7 bases on (AIC) index is accepted.
Usually for estimating the coefficients of the model and specifying the long run relationships, we need thetwo statistics of trace and max. Monte Carlo's studies reveal that when the residuals of equations have inordinate skewness or kurtosis, the trace test is more suitable than max test (Noferesti, 1999).
We estimated the regulated standard from conditional form (Pattern 1) to the unconditional one (pattern5). Based on the results of this study, pattern 3 is the proper one for co-integration analysis. Moreover, based on this pattern, the existence of 3 cointegrated vectors is confirmed.
Table (2) shows the coefficients of the cointegrated vectors that are explanatory of long run equilibrium relations between the model variables. Among these vectors, the coefficients of the third cointegrated vector are matched with the economic theories and have the expected signs.

Table 2. Estimated Cointegrated Vectors in Johansen Estimation (in Brackets)
Variables Vector 1 Vector 2 Vector 3 Normalized vector 1 Normalized vector 2 Normalized vector 3
LFDI 0.95 0.11 0.63 -1.00 -1.00 -1.00
LYD -0.40 0.45 -0.13 0.42 4.21 0.21
Os 0.021 -0.025 0.001 -0.02 -0.24 -0.002
Op 0.46 0.26 0.09 -0.49 -2.45 0.15
Se 0.00006 0.00006 0.0008 0.00006 -0.005 -0.001
E 0.0001 0.0001 0.00006 0.0001 0.001 0.0001
Source: The research results

Therefore, based on vector 3, we can express the long run relationship between the variables as below.

LFDI = 0.21 LYD - 0.002 OS +0.15 OP - 0.001SE +0.0001 E (3)

The estimated result shows that, based on the theoretical basis, FDI in Iran has a direct relation with GDP, openness and exchange rate variables and has a negative relationship with the volatility of exchange rate and world oil price.
The IRF and FEVD tests confirm the estimated results of the long run relationship quite well. As a result, the occurrence of one shock in GDP, openness and exchange rate have a significant and positive effect on FDI.

Conclusion
Empirical results show that openness, GDP, and exchange rate do have a significant and positive impact but volatility of exchange rate and world crude oil prices do have a significant and negative impact on the flow of inward FDI in Iran. Therefore, economical politicians should minimize the barriers of import through joining the world trade organization; that is, through de-regulation and reduction of tariffs, and at the same time, emphasizing production and non-oil exports especially industrial commodity, and promoting the foreign trade. For the world oil price, it is recommended that the goals of macro-economic policies support the base and power of country production to increase the non-oil export and reduce the country's dependence on the world crude oil price. For the GDP, increasing the efficiency of internal resources and activating the non-used capacity to absorb more FDI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate volatility
  • FDI
  • Johansen-Juselius co-integration approach
  • Openness
[1] Abirishami, H., & Mehrara, M. (2002). Applied econometrics: New approaches (1th ed.),Tehran: University Prerss. (in persian)
[2] Aliber, RZ. (1970). A theory of direct foreign investment, In The International Corporation (ed). Kindleberger C P, The Yale University Press: New Haven.
[3] Bradlow, D., & Escher, A. (2000). Legal aspects of freign direct investment. London: Boston, Kluwer Law International.
[4] Buckley, P.J., & Casson, M.C. (1976). The Future of the Multinational Enterprise, Homes and Meier:London.
[5] Bazazan, F., Shirinbakhsh, M., & Safari, S. (2012). The effects of weekdays on stock returns: Bootstrap Garch regression approach. Quarterly Journal of Financial Knowlegde of Securities Analysis , 12(5), 99-110. (in persian)
[6] Calderon, c. (2004). Trade openness and real exchange rate volatility: panel data evidence. Central Bank of Chile, working papers, 294.
[7] Cociu, S. (2007). Trade Openness and Exchange Rate Volatility published MS, Jonkoping International Business School, Jonkoping university.
[8] Cushman, D. O. (1985). Real exchange rate risk expectation and level of direct investment. Review of Economic and Statistics.67, 297-308.
[9] Davoudi, P., & Shahmoradi, A. (2004). Identification of factors affecting the attraction of foreign direct investment in the economy of Iran and 46 countries of the world within the framework of an integrated model. Iranian Journal of Economic Research, 20, 81-113. (in persian)
[10] Dornbusch, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. Journal of Political Economy, 84(6), 1161-1175.
[11] Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Varinace of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50, 987.
[12] Frenkel, J., & Mussa, M. (1985). Asset markets, exchange rates and the balance of payments, National Bureau of Economic Research Working Papers, W1287,1-25.
[13] Froot, K., & Stein, J. (1991). Exchange rates and foreign direct investment: an imperfectcapital markets approach, Quarterly Journal of Economics, 427(4), 1191-1217.
[14] Hozhabr Kiani, M., & Sabzi, K. (2006). ). Estimating the supply function of foreign direct investment in Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 22, 161-204. (in persian)
[15] Hymer, S. (1976). The international operations of national firms: a study of direct foreign investment. Cambridge MA: MIT Press.
[16] Jeanneret, A. (2007). Foreign direct investment and exchange rate volatility: a non-linear Story. Working Paper, 399.
[17] Kazerouni, A., Feshari, M., & Imanpour Namin, A. (2010). The effect of economic openness on the volatility of the real exchange rate (Iran case study). Iranian Journal of Trade Studies, 57, 65-85. (in persian)
[18] Komijani, A., & Abasi, M. (2006). Explaining the role of factors affecting foreign direct investment in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 73, 69-105. (in persian)
[19] Mahdavi, A. (2004). Analyzing of Role foreign investment on economic growth. Iranian Journal of Economic Research, 66,181-208. (in persian)
[20] Masten, C. R. M. (2007). The impact of exchange rate volatility on U.S foreign direct investment in latin America Unpublished Ph.D, University of Delaware, United States.
[21] Noferesti, M. (2008). Unit root and co-integration in econometrics. Tehran: Rasa Institute of Cultural Services. (in persian)
[22] Sahabi, B., Ghanbari, A., & Shafie, A. (2011). Factors affecting foreign direct investment in Iran with the focus on exchange rate fluctuations. Journal of Quantitative Economcs. 8(3), 27-52. (in persian)
[23] Samadi, S., Mostolizadeh, S. M., & Moghadasfar, S. (2012). The effect of exchange rate uncertainty and inflation uncertainty on foreign direct investment in Islamic countries of the group members (D8). Paper presented at the Proceedings of the First International conference on Econometrics, methods and applications. (in persian)
[24] Shafie, A., & Sahabi, B. (2013), The impact of exchange rate fluctuations on foreign direct investment in Iran and determining the necessary strategies against it,. Paper presented at the Proceedings of the Sixth Conference on development of financial system in Iran, the fourth International conference on development of financing system in Iran. (in persian)
[25] Shahabadi, A., & Mahmoudi, A. (2006). Determinants of foreign direct investment in Iran. Quarterly Journal of Iran`s Economic Essays, 5(3), 89-126. (in persian)
[26] Vernon, R. (1979), The product cycle hypothesis in a new international environment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41(4), 255–267.
[27] Xiong, R. S. (2005). Impact of exchange rate uncertainty on foreign direct investment Unpublished Ph.D, The Wisconsim-Milwaukee University, United States.
[28] Zolghadr, M. (2009). Theoretical foundations of foreign direct investment, Quarterly Journal of Politics, 39(2), 89-107. (in persian)