نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشگاه آزاد خوراسگان

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)،

4 دانشگاه یزد، دانشجوی دکتری اقتصاد

چکیده

جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی‌شدن محسوب می‌شود. تحقیقات اخیر بر ‌روی نرخ ارز، اهمیت آن را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم ‌خارجی (FDI) نشان می‌دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به‌طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه‌های بین‌المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به‌ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI‌ مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت‌ جهانی‌ نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست‌گذاران اقتصادی توصیه می‌شود با به‌کارگیری سیاست‌های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می‌شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

[1] Abirishami, H., & Mehrara, M. (2002). Applied econometrics: New approaches (1th ed.),Tehran: University Prerss. (in persian)
[2] Aliber, RZ. (1970). A theory of direct foreign investment, In The International Corporation (ed). Kindleberger C P, The Yale University Press: New Haven.
[3] Bradlow, D., & Escher, A. (2000). Legal aspects of freign direct investment. London: Boston, Kluwer Law International.
[4] Buckley, P.J., & Casson, M.C. (1976). The Future of the Multinational Enterprise, Homes and Meier:London.
[5] Bazazan, F., Shirinbakhsh, M., & Safari, S. (2012). The effects of weekdays on stock returns: Bootstrap Garch regression approach. Quarterly Journal of Financial Knowlegde of Securities Analysis , 12(5), 99-110. (in persian)
[6] Calderon, c. (2004). Trade openness and real exchange rate volatility: panel data evidence. Central Bank of Chile, working papers, 294.
[7] Cociu, S. (2007). Trade Openness and Exchange Rate Volatility published MS, Jonkoping International Business School, Jonkoping university.
[8] Cushman, D. O. (1985). Real exchange rate risk expectation and level of direct investment. Review of Economic and Statistics.67, 297-308.
[9] Davoudi, P., & Shahmoradi, A. (2004). Identification of factors affecting the attraction of foreign direct investment in the economy of Iran and 46 countries of the world within the framework of an integrated model. Iranian Journal of Economic Research, 20, 81-113. (in persian)
[10] Dornbusch, R. (1976). Expectations and exchange rate dynamics. Journal of Political Economy, 84(6), 1161-1175.
[11] Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Varinace of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50, 987.
[12] Frenkel, J., & Mussa, M. (1985). Asset markets, exchange rates and the balance of payments, National Bureau of Economic Research Working Papers, W1287,1-25.
[13] Froot, K., & Stein, J. (1991). Exchange rates and foreign direct investment: an imperfectcapital markets approach, Quarterly Journal of Economics, 427(4), 1191-1217.
[14] Hozhabr Kiani, M., & Sabzi, K. (2006). ). Estimating the supply function of foreign direct investment in Iran. Iranian Journal of Economic Studies, 22, 161-204. (in persian)
[15] Hymer, S. (1976). The international operations of national firms: a study of direct foreign investment. Cambridge MA: MIT Press.
[16] Jeanneret, A. (2007). Foreign direct investment and exchange rate volatility: a non-linear Story. Working Paper, 399.
[17] Kazerouni, A., Feshari, M., & Imanpour Namin, A. (2010). The effect of economic openness on the volatility of the real exchange rate (Iran case study). Iranian Journal of Trade Studies, 57, 65-85. (in persian)
[18] Komijani, A., & Abasi, M. (2006). Explaining the role of factors affecting foreign direct investment in Iran. Iranian Journal of Economic Research, 73, 69-105. (in persian)
[19] Mahdavi, A. (2004). Analyzing of Role foreign investment on economic growth. Iranian Journal of Economic Research, 66,181-208. (in persian)
[20] Masten, C. R. M. (2007). The impact of exchange rate volatility on U.S foreign direct investment in latin America Unpublished Ph.D, University of Delaware, United States.
[21] Noferesti, M. (2008). Unit root and co-integration in econometrics. Tehran: Rasa Institute of Cultural Services. (in persian)
[22] Sahabi, B., Ghanbari, A., & Shafie, A. (2011). Factors affecting foreign direct investment in Iran with the focus on exchange rate fluctuations. Journal of Quantitative Economcs. 8(3), 27-52. (in persian)
[23] Samadi, S., Mostolizadeh, S. M., & Moghadasfar, S. (2012). The effect of exchange rate uncertainty and inflation uncertainty on foreign direct investment in Islamic countries of the group members (D8). Paper presented at the Proceedings of the First International conference on Econometrics, methods and applications. (in persian)
[24] Shafie, A., & Sahabi, B. (2013), The impact of exchange rate fluctuations on foreign direct investment in Iran and determining the necessary strategies against it,. Paper presented at the Proceedings of the Sixth Conference on development of financial system in Iran, the fourth International conference on development of financing system in Iran. (in persian)
[25] Shahabadi, A., & Mahmoudi, A. (2006). Determinants of foreign direct investment in Iran. Quarterly Journal of Iran`s Economic Essays, 5(3), 89-126. (in persian)
[26] Vernon, R. (1979), The product cycle hypothesis in a new international environment. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41(4), 255–267.
[27] Xiong, R. S. (2005). Impact of exchange rate uncertainty on foreign direct investment Unpublished Ph.D, The Wisconsim-Milwaukee University, United States.
[28] Zolghadr, M. (2009). Theoretical foundations of foreign direct investment, Quarterly Journal of Politics, 39(2), 89-107. (in persian)
CAPTCHA Image