نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 علامه

چکیده

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانه‌ها می‌انجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصه‎های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرم‌های بسیار مهم اقتصادی در دست دولت است که در جلوگیری از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمده‌ای دارد.
در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه‎ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تغییراتی قابل‌ملاحظه‌ای در سهم مالیات‌ها صورت نگرفته است. در مورد مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات)، شواهد نشان می‌دهد که تغییرات مقادیر وصولی مالیات بر کالا و خدمات بیش از آنکه تابع سیاست هدفمندسازی باشد، تابع متغیرهای برون‌زایی است که بر مالیات ستانی اثرگذارند.

کلیدواژه‌ها

[1] Asadi Mehmandoost, E. (2009). "The necessity and how to modify consumption patterns and production of oil subsidies and its inflationary impact assessment", Journal of Energy Economics Studies, Year VI, No. 20(In Persian)
[2] Akbar, Allah's blessings, Mvdn Jamshidi, H. (2011). "The impact of subsidies on the income and expenditure of large cities, identify processes and the impacts of subsidies (the case of Metropolis)." Journal of urban planning and management, year IX, Issue 27(In Persian)
[3] Department of Commerce Bureau of Economic Research, (2008). "commodity subsidies" (In Persian)
[4] Fetini. Habib & Rabert Bacon. (1999). "Economics Aspect of increasing Energy prices to Broder prices in Iran" Document of World Bank.
[5] Frzbd, J., Mullah Mohammad, M. et al. (2010). "Operational strategies for administrative reform in tax systems Khorasan", Client: Province Administrative Staff development(In Persian)
[6] Frzbd, J., Mullah Mohammad, M. et al. (2010). "Strategies to increase tax revenue Khorasan", Client: Management and Planning Organization of Khorasan(In Persian)
[7] Frzbd, J., Mullah Mohammad, M. et al. (2002). "New sources of income Province", the province's economy and finance(In Persian)
[8] Grant Richardson. (2008). "The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions", Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 17, 67-78.
[9] Hope, Einer and Balbir, sing. (1995). "Energy price increases in developing countries", The world Bank policy Research Department public Economic Division.
[10] Heidari, Khalil et al. (2006). "commodity subsidies reform in Iran, with an emphasis on objectivity" Publisher: Tehran, Institute for Trade Studies and Research(In Persian)
[11] James Alm and Benno Torgler. (2006). "Cultural differences and tax moral in the US and Europe", Journal of Economic Psychology, 27, 224-246
[12] Majlis Research Center. (2009). "The impact of energy prices, industrial production and transport costs", Office of Energy, Mining and Industry, code 310, Serial No. 10112(In Persian)
[13] Reint Gropp and Kristin a Kostial (2000). "The Disappearing Tax Base: Is Foreign Direct Investment Eroding Corporate Income Taxes?" IMF, WP/00/173
[14] Sadeghi,Hossein, K. Shehab Mahmoud Lavasani and Baghjry. (2010). "The effects of energy price adjustment of macroeconomic variables using a regression model structural SVAR", Journal of Economic Modeling Research(In Persian)
[15] Skaran, Uma. (2001). "Research Methods in Management", Translated by Saba, M., Shirazi, Mohammad, Tehran, Public Administration Training Centre, First Edition(In Persian)
[16] Zvrar parmeh, M., et al. (2011). "Estimating the effects of energy subsidies reform plan, the level of prices of goods and services", Journal of Business Research, No. 58(In Persian)
[17] Yavari, AR, Nasir Aghdam, A. (2010). "Effects of targeted subsidies on municipal finance systems: a case study of Tehran", Proceedings of the Third Conference on municipal finance, Sharif University, Tehran Municipality, Tehran(In Persian)
[18] World bank (2003). "IRAN Medium Term Framework for Transition, Social and Economic Development Group East and North Africa Region", Report No.25848- IRN,April 30,page 66
CAPTCHA Image