نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به‌عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه‌داری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ به‌عبارت‌دیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر می‌باشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنی‌دار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

[1]-Agenor P-R. (1992). Essays in international finance, Princeton, Princeton University Press, pp 1–40
[2]-Al-Khuri S, Nsouli SM. (1978). The speed of adjustment of the actual to the desired money stock, European Economic Review 11:181–206.
[3]-Arango S, Nadiri MI. (1981). Demand for money in open economies, Journal of Monetary Economics, 7:69–83.
[4]-Arshad Khan, M and Sajjid, M, Z. (2005). The Exchange Rates and Monetary Dynamics in Pakistan: An Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Approach”, The Lahore Journal of Economics, 10: 2 (Winter 2005) pp. 87-99.
[5]- Azim, P, Ahmed,N, Sami U,B,Z, Zakaria, M. (2010). Demand for Money in Pakistan: an ARDL approach”, Global Journal of Management and Business Research Vol. 10 Issue 9.
[6]-Bafandeh imandoust, S and Ghasemie, H. (2011). Examination of Affecting Factors on Iran’s Demand of Money with Utilizing Bayesian Model Averaging Approach, Monetary and Financial Economics, 1(1): 36-56,(In Persian).
[7]-Bahmani, Sahar. (2013). Exchange Rate Volatility and the Demand for Money in Less Developed Countries, Journal of Economics and Finance, 2013, Vol. 37, Issue 3.
[8]-Bahmani-Oskooee٫ M (1996). Exchange Rate Volatility and Demand for Money in Iran, Journal of Macroeconomics٫ Vol. 18. pp. 1-8.
[9]-Mohsen Bahmani-Oskooee. (2002). Does black market exchange rate volatility deter the trade flows? Iranian experience, Applied Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 34(18), pages 2249-2255.
[10]-Bahmani-Oskooee, M (2008). The stability of the demand for money in the Middle East, Emerging Market Finance Trade 44:62–83.
[11]-Bahmani-Oskooee, M, Malixi, M. (1992). More evidence on the J curve from LDCs, Journal of Policy Modeling, Elsevier, vol. 14(5), pages 641-653.
[12]-Bahmani-Oskooee M, Pourheydarian M (1990). Exchange rate sensitivity of the demand for money and effectiveness of the fiscal and monetary policies, Applied Economics 22.
[13]-Bergstrand JH, Bundt TP (1990). Currency substitution and monetary autonomy: the foreign demand for US demand deposits, Journal of International Money Finance 9.
[14]-Chaisrisawatsuk S, Sharma SC, Chowdhury AR (2004). Money demand stability under currency substitution: some recent evidence, Applied Finance Economics 14:19–27.
[15]-Cuddington J (1983). Currency substitution, capital mobility, and money demand, Journal of International Money Finance 2:111–153.
[16]-Dahmardeh, N and Izadi, H. (2009). Analyzing the Money Demand Function in Iran, Journal of Economic Research, 9(2): 153-169 (In Persian).
[17]-Dahmardeh, N and Roshan, R. (2009). Investigation of Economic Uncertainty Effect on Money Demand: Case Study of IRAN, Journal of Economic Research, 44(88): 95-116 (In Persian).
[18]-Darrat, A. (1984). The Money Demand Relationship in Saudi Arabia: an Empirical Investigation, Journal of Economic Studies, Vol. 11, No. 3, 1984.
[19]-Fallahi, M and Negahdari, E. (2005), Money Demand Determinants in the Economy of Iran with Emphasis on Exchange Rate (The Application of ARDL Approach). Monetary and Financial Economics, No, 17:147-166(In Persian).
[20]- Ghamdi, A. (1989). Interest Rate and the Money Demand Function in Developing Countries : the Case of Saudi Arabia, Pakistan Journal of Applied Economics, Vol. VIII, No. 2.
[21]-Holden M, Holden P, Suss EC (1979). the determinants of exchange rate flexibility: an empirical investigation, Review of Economic Statics 61(3):327–333.
[22]-Hoseini, S and Bakhshi, M. (2007). Analysis of Demand for Money in Iran; An Auto Regressive Distributed Lag(ARDL) Model, Iranian Journal of Economic Research, 8(28):1-13(In Persian).
[23]-Komijani, A and Boostani, R. (2005). Stability of Money demand Function in Iran, Journal of Economic Research, No, 67: 235-258 (In Persian).
[24]-Leventakis JA (1993). Modeling money demand in open economies over the modern floating period, Applied Economics 25:1005–12.
[25]-Marquez J. (1987). Money demands in open economies: a currency substitution model for Venezuela, Journal of International Money Finance 6:167–178.
[26]-Mcgibany JM, Nourzad F. (1995). Exchange rate volatility and the demand for money in the US, International Review Economic Finance 4.
[27]-McNown R, Wallace MS. (1992). Cointegration tests of a long-run relationship between money demand and the effective exchange rate”, Journal of International Money Finance 11.
[28]-Mundell٫ A.R. (1963). Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rate, Canadian Journal of Economics and Political Science٫ 29 (4(.
[29]-Sameti, M and Yazdani, M. (2008). Econometric analysis of money demand function in Iran, JOURNAL OF ECONOMICS SCIENCES, No 2: 16-25(In Persian).
[30]-Samimi. A, Elmi. Z, and Sadeghzadeh Yazdi. (2006). survey of stabilization demand of money in Iran:Johansen and Juselius approach, journal of economics research,72,p191- 225.(In Persian)
[31]-Shahadudheen٫ I. (2011). Demand for Money and Exchange Rate: Evidence for Effect in India, Undergraduate Economic Review: Vol. 8: Iss.1.
[32]-Shahrestani. H, Sharifi.H. (2009). Estimation of demand money function in Iran, journal of economics research, 83,p89-114.(In Persian).
[33]-Shirin Bakhsh. Sh. (2006). Relationship between demand of money and important factors, Economics research letters,16,133-152.(in Persian)
[34]-Tower E, Willett TD. (1976). The theory of optimum currency areas and exchange rate flexibility, Special Papers in International Economics 11, International Finance Section, Princeton University.
CAPTCHA Image