نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بین الملل، جریان تجارت دو جانبه و الگوسازی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تشکیل ادغام اقتصادی در شکل های مختلف مناطق آزاد تجاری، اتحادیه های گمرکی، بازار های مشترک و در نهایت اتحادیه های اقتصادی حاکی از اهمیت این موضوع می باشد. با توجه به اینکه ترکیه به عنوان یکی از عمده ترین شرکاء تجاری ایران مطرح می شود، تحقیق اخیر به بررسی جریان تجارت دو جانبه دو کشور می پردازد.
به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش از الگوی واردات دو جانبه مارکز (1990) استفاده گردید. براساس الگوی مارکز، واردات تابعی از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز است. جهت برآورد اقتصاد سنجی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه، روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)و دوره زمانی (1389-1360) به کار برده -شد.
نتایج تحقیق حاکی از تایید وجود رابطه بلندمدت تعادلی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه است. بر طبق نتایج برآورد الگو های اقتصاد سنجی مربوط به هر دو کشور، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت عمده فروشی تاثیر مثبت معنی دار بر واردات دو جانبه دارند در حالی که تاثیر گذاری شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز به صورت منفی معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها

[1] Appleyard, Dennis, R. and Field, J. R. Alfred, J. (2001). International Economics. Mc Graw- Hill.##
[2] Asghari, Heshmat Alah. (2010). The Analysis of Trade Potentiality between Iran and Selected Countries with Consideration of Regional Trade Agreements (RTAS). Economic Research Review, 10(2 (37)):71-93.##
[3] Bagwell, Kyle and Staiger, Robert W.(2004). Multilateral Trade Negotiations, Bilateral Opportunism and the Rule of GATT/WTO. Journal of International Economics, 63:1-29.##
[4] Baltagi, Badi H., Egger, Peter and Pfaffermayr, Michael. (2003). A Generalized Design for Bilateral Trade Flow Models. Economic Letters, 80: 391-397.##
[5] Beck, Martin and Peter, Winker. (2004).Modeling Spillovers and Feedback of International Trade in a Disequilibrium Framework. Economic Modeling, 21: 445–470.##
[6] Central Bank of The Islamic Republic of Iran’s Statistics and Publications. ##
[7] Clark , Ximena; Dollar , David and Micco, Etlejandro. (2004) . Port Efficiency, Maritime Transport Costs and Bilateral Trade. Journal of Development Economics, 75:417-450.##
[8] Egger, Peter. (2008). De Facto Exchange Rate Arrangement Tightness and Bilateral Trade Flows. Economic Letters, 99: 228-232.##
[9] Hosseini, Mir Abde Alah and Agheli Kohneh Shahri Lotf Ali. (2009). Estimating the Price and Income Elasticities of Mutual Trade among Iran and ECO by Using Panel Data. Economic Research Review, 9(2 (33)): 247-266.##
[10] Iran Statistical Yearbook (1981-2010).##
[11] Jhonston, Jack & Dinardo, John. (1997). Econometric Analysis. Prentice Hall, Fourth Edition.##
[12] Marquez, J. (1990). Bilateral Trade Elasticities. The Review of Economics and Statistics, February, pp.70-77.##
[13] Mehrabi, Leyla.(2007). A Survey on the Effects of Preferential Trade Agreement (PTA) among Iran and Central Asia Countries. Iranian Journal of Trade Studies, 11(44): 101-129.##
[14] Neumayer, Eric. (2011). On the Detrimental Impact of Visa Restrictions on Bilateral Trade and Foreign Direct Investment. Applied Geography, 31: 901-907. ##
[15] Pourmoghim, Sayyed Javad. (2003). International Economics(1). Tehran: SAMT Publications.##
[16] Sagheb, Hasan and Norouzi, Bita. (2009). A Survey on the Trade Co-operations between Iran and Turkey in Order to Conclusion a Preferential Bilateral Trade Agreement. Economic Research Review, 32:97-117. ##
[17] Tayebi, Sayyed Komail, Vaez Barzani, Mohammad and Akbari Dehbaghi, Simin. (2009). Development of Trade Flows and its Affect on Income Integration between Iran and Middle East Countries. Economic Research Review, 32:147-166. ##
[18] The Islamic Republic of Iran Customs Administration’s Statistics and Publications.##
[19] Wilhite M, Etllen. (2001). Bilateral Trade and Small World Networks. Computational Economics, 18:49-64.##
[20] Wu, Yanrui and Zhou, Zhanyyue . (2006). Changing Bilateral Trade between China and India . Journal of Asian Economics, 17: 509-518.##
CAPTCHA Image