نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اندازه گیری توسعه اقتصادی می‌باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می‌باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده‌های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است.
لذا این مطالعه با استفاده از داده‌های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده‌های پانل انجام شده است.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت‌ها وجود دارد. هم‌چنین در کوتاه‌مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image