نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

3 دانشگاه سیستان و بلوچستان.

چکیده

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رشد یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی سیاست گذاران و محققان است که یکی از مهمترین این عوامل سرمایه‌گذاری است.
در این مقاله ارتباط بین انواع سرمایه گذاری (وارداتی، داخلی و سرمایه گذاری انسانی ) و رشد اقتصادی، در غالب یک الگوی رشد درون‌زا، برای کشورهای هدف در سند چشم انداز بیست ساله‌ی کشور در طی دوره‌ی زمانی (2010-1990) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی5 ، مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج نشان دهنده‌ی اثر منفی و معنی‌دار نرخ رشد جمعیت و نرخ ثبت نام کنندگان در مقطع آموزشی راهنمایی بر رشد اقتصادی و اثر مثبت و معنی‌دار نرخ صادرات، نرخ تورم و سرمایه‌گذاری داخلی بر رشد اقتصادی است. اما اثر نرخ ارز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب معنادار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image