نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 موسسه مطالعات بین المللی انرژی

2 دانشگاه الزهرا

3 استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

چکیده

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار نفت مطالعه پیش رو بر آن است تا به بررسی تغییرات قیمتی، جابه‌جایی اطلاعات وتحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای و آتی نفت خام و نیز انتقال اطلاعات و عکس العمل این بازارها به این اطلاعات در بازار نایمکس بپردازد.
به منظور بررسی سرریز نوسانات بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می‌گردد.
نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست. به عبارت دیگر،کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می‌باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می‌دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می‌باشد و عکس آن صادق نیست.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image