نوع مقاله : علمی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر منبع تأمین مالی شرکت و میزان تمرکز سهام‌داران آن بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده توسط شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در بررسی تأثیرگذاری منبع تأمین مالی، هدف پژوهش یافتن پاسخ برای این سوال اساسی است که آیا میزان اتکای شرکت‌ها به تأمین مالی از طریق بدهی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط آن‌ها تأثیرگذار است؟ هم‌چنین منظور از بررسی تأثیرگذاری تمرکز سهامداران، بررسی نقش و تأثیر مالکین نهادی بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده توسط شرکت است.
جهت انجام این پژوهش، نمونه‌ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1389-1380) انتخاب و بررسی گردید. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تأثیرگذاری روش تأمین مالی و تمرکز مالکیت شرکت بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده، از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده گردید.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که منبع تأمین مالی بر واکنش بازار به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی واکنش بازار به سودهای گزارش شده کاهش می‌یابد. هم‌چنین نتایج نشان داد که میزان تمرکز سهام‌داران بر واکنش بازار نسبت به سودهای گزارش شده تأثیری معنی دار دارد به طوری که با افزایش تمرکز سهام‌داران واکنش بازار به سودهای گزارش شده شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image