نوع مقاله : علمی

نویسندگان

تبریز

چکیده

این پژوهش به بررسی اثرات شوک‌های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم‌های مختلف ارز در کشورهای در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می‌پردازد.
نتایج تحقیق بیانگر این است که شوک‌های تجاری باعث تغییرات بیشتری در محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می‌شوند. هم‏چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت، شوک‌های تجاری بیشترین اثر را در توضیح نوسانات مقدار تولید ناخالص داخلی دارد. سهم شوک‌های تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت بین 45 -71 درصد است و در کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور این مقدار برابر 1-11 درصد است. به طور کلی، نتایج پژوهش برای تمام کشورها به جز ایران مطابق با فرضیه فریدمن است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image