نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده

توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه‌های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می‌روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می‌توانند از طریق غیر مستقیم و به‌واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند.
این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می‌توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟
نتایج حاصل از انجام آزمون‌های هم‌جمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی‌دار آماری بین توسعه مالی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می‌باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجه‌ای حاصل نشده است. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافته‌ای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. هم‌چنین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می‌تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image