نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (

چکیده

در این تحقیق برای بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر پیش بینی ارزش
سهام و سودهای غیرعادی از متغیرهای سود (نماینده صورت سود و زیان )، ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام (نماینده ترازنامه) و بازده دفتری حقوق صاحبان سهام (که بیانگر تعامل و ارتباط این دو صورت مالی
است) استفاده شده است. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش
وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریانهای نقدی عملیاتی) تقسیم شده است. هر چه توان پیش بینی کنندگی و
قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری بیشتر باشد؛ حسابداری به اهداف تعیین شده اش نزدیک تر شده و
بیانگر ارزشمندی و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش، با به کارگیری اطلاعات مالی 132 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران برای سالهای 1379 تا 1388 نشان میدهد که اجزای سود، با سودهای غیرعادی رابطه -
ای معنیدار ولی بر عکس هم دارند. بدین صورت که رابطه اقلام تعهدی مثبت و رابطه جریان های نقدی
منفی است. همچنین اجزای سود با ارزش بازار سهام رابطهای مثبت و معنیدار دارند. از میان دو جزء سود،
جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار سهام دارد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image