نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تعیین موضوع: هدف این تحقیق تعیین اثر متغیر زمینه‌ای تغییر بر تعهد به تغییر از طریق درگیری عاطفی در ارتباط با فرایند خصوصی‌سازی است.
توضیح روش تحقیق: در این راستا از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی برای تعیین نمونه استفاده به عمل آمد و 104 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت برق منطقه‌ای استان خراسان در انجام پژوهش، نمونه آماری را تشکیل دادند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش نامه، شامل 9 متغیر و 48 گویه برمبنای مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردید. روایی پرسش‌نامه توسط روش محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. هم‌چنین نرمال بودن توزیع متغیرها از طریق آزمون کلموگروف – اسمیرنوف مورد حمایت قرار گرفت. تحلیل داده‌های تحقیق نیز از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت.
بیان نتایج تحقیق: نتایج حاکی از آن است که اولاً سطح تعهد به تغییر و درگیری عاطفی در نمونه مورد بررسی از سطح میانگین بالاتر است ثانیاً درگیری عاطفی به استثنای متغیرهای پاداش، رضایت شغلی و امنیت روانی، از نقش واسط بین سایر عوامل زمینه‌ای و تعهد به تغییر برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image