نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه یزد

2 فردوسی مشهد

چکیده

یکی از روش‌های شناخته‌شده برای اندازه‌گیری، پیش‌بینی و مدیریت ریسک، ‌ارزش در‌ معرض ریسک است که در سال‌های اخیر مورد استقبال گسترده‌ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در ‌معرض ریسک (VaR)، روشی برای‌ تشخیص‌ و ارزیابی ریسک‌ است‌ که‌ از تکنیک‌های‌ آماری‌ استاندارد که‌ به طور روزمره‌ در زمینه‌های‌ دیگر نیز بکار می‌رود، استفاده‌ می‌نماید. این پژوهش به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفویی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش ‌در ‌معرض ریسک می‌باشد که از طریق تکنیک شبیه‌‌سازی ‌مونت‌کارلو (MCS) محاسبه می‌گردد. امروزه به سبب ارائه نرم‌افزارهای نوین شبیه‌سازی، محاسبه این مفهوم بیش از پیش تسهیل شده است. در این پژوهش پس از ارائه تعاریفی از ریسک، ارزش‌‌ در ‌معرض‌ ریسک و شبیه‌سازی‌ مونت‌کارلو، میزان ارزش ‌در ‌معرض‌ ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی مونت‌کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه‌گذاری در هر یک از سهام معین شده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image