اقتصاد پولی مالی
تاثیر شوک های سیاست پولی ازطریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی ایران

فرهاد شریفی بقا؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78781.1234

چکیده
  سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانالهای متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش ...  بیشتر