اقتصاد پولی مالی
بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر ثبات متغیر‌های اقتصاد کلان در ایران با تأکید شرایط تحریم

مهدی خلوصی صادق؛ پرویز داودی؛ محمدرضا سزاوار

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.79341.1245

چکیده
  ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین مسئله‌های اصلی سیاست‌گذاران کشور‌های درحال‌توسعه به‌ویژه کشور ایران است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل‌های مستقیم و غیر‌مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می‌گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار‌های غیرمستقیم بانک مرکزی است ...  بیشتر