بررسی عوامل اقتصادی و رفتاری اثرگذار بر رشد شاخص قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

حجت ایزدخواستی؛ رضا محسنی؛ میثم سلطانی

دوره 29، بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 47-71

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.75811.1179

چکیده
  چکیده امروزه بازارهای مالی یکی از اساسی­ترین بازارهای هر کشور است و شرایط این بازارها به‌شدت بر بخش­های واقعی اقتصاد اثرگذار است. به­طورکلی عوامل مؤثر بر بازار سهام به دو دسته عوامل بیرونی (عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی) و عوامل درونی (فعالیت­ها و تصمیمات شرکت­ها) تقسیم‌بندی می­شوند. در این پژوهش، عوامل اقتصادی و رفتاری ...  بیشتر