تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم نرخ ارز درکشورهای منتخب عضو اوپک

اسماعیل میرزائی؛ شهرام فتاحی؛ محمد شریف کریمی

دوره 29، بهار و تابستان 1401 ، مهر 1401، ، صفحه 72-109

https://doi.org/10.22067/mfe.2022.70936.1083

چکیده
  چکیده                                                                                       از زمان فروپاشی نظام برتن وودز در سال 1973 و اتخاذ ...  بیشتر