بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران

مهدی صالحی؛ محمد دنیائی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، ، صفحه 30-44

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43009

چکیده
  گسترش فرهنگ سهامداری یکی از عوامل کلیدی و موثر در توسعه بازار سرمایه و از نمادهای توسعه اقتصادی است . مطالعه حاضر، نگرش سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس نسبت به متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران را سنجیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شده که ...  بیشتر

امکان سنجی ایجاد بازار ظرفیت انرژی الکترسیته برای مشترکین پر مصرف در بورس انرژی ایران

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا امیرماهانی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، ، صفحه 182-209

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43021

چکیده
  سرمایه گذاری مناسب در صنعت برق امروزه از مهم تربن دغدغه های س یاست گذران و متول یان بازارها ی برق است. نوسانات بلندمدت در سرما یه گذاری و به تبع آن در ظرف یت تو لید، امروزه گر یبان گی ر صنعت برق شده است. اما یکی از تمه یدات لازم به منظور پ یش گ ی ری از ناپایداری و نوسانات سرمایه گذاری در ظرفیت برق ، راه انداز ی بازار ظرف ی ت م ی باشد . این ...  بیشتر

بررسی تأثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام

محمد لگزیان؛ جواد بقایی؛ محمد حسین همایونی راد

دوره 18، شماره 1 ، بهمن 1390

https://doi.org/10.22067/pm.v18i1.27593

چکیده
  تصمیمگیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است. در این بین صورت های مالی شرکت ها از جمله مهم ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت ها است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت های مالی شرکت ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی ...  بیشتر