مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان

صدیقه خورشید؛ سمانه دربندی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27272

چکیده
  این مقاله پیرامون مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی در چهار بانک دولتی- ملی، ملت، تجارت و رفاه شهر کرمان است که از بین بانک‌های دولتی به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز جمع آوری شد. برای تحلیل داده‌های تحقیق و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های ANOVA یک راهه، آزمون شفه و نیز آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد. ...  بیشتر