بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رژیم نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه

علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 225-250

https://doi.org/10.22067/pm.v25i15.50904

چکیده
  انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده اقتصاد هر کشوری ایفا نماید. همچنین، انتخاب رژیم نرخ ارز نقش اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر انتخاب رژیم‌های ارزی در کشورهای در حال توسعه با درآمد ...  بیشتر