رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیسTOPSIS))

علیرضا عرفانی؛ مرضیه همتی

دوره 21، شماره 8 ، دی 1393، ، صفحه 44-62

https://doi.org/10.22067/pm.v21i8.45856

چکیده
  چکیده با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد. به همین‏منظور ...  بیشتر