نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

چکیده
با توجه به نقش بی بدلیل بانک ها در چرخه اقتصادی کشورها و دسترسی سهل تر به آن، نسبت به سایر منابع و با توجه به جاذبه های استان سمنان برای سرمایه گذاری و کمبود منابع بانکی در استان، شناسایی و رتبه‏بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی و برنامه ریزی در خصوص چگونگی تخصیص آن در بین بخش-های مختلف اقتصادی حائز اهمیت می باشد.
به همین‏منظور در پژوهش حاضر بر آن شدیم، تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان در دوره زمانی 1390-1380، به رتبه‏بندی این عوامل به روش تاپسیس (Topsis)پرداخته شود.
نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان سمنان به روش تاپسیس (Topsis) نشان می-دهد، اطمینان به شبکه بانکی با مقدار6884/0 جایگاه اول را در بین عوامل مؤثر بر منابع بانکی استان و در حالات متفاوت (با و بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیرها بر معادله)، دارا می باشد و هم چنین رتبه این عوامل در بین بانک های تجاری و تخصصی استان، نیز متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها

[1]- Abounoori, Es. and Sepanlou, H. (2005). Analysisof organization al factors on bank deposits Case (Melat Bank Tehran),.Journal daneshvar raftar,Journal ofScientificResearch,theUniversity of shahed; 12 (1) :14(in Persian).##
[2]- Asgharpour, m.(2004). Multi-criteriadecision making, Tehran, Tehran University Press(in Persian).##
[3]- Pourkazemi, M(2006). Ranking the country's commercial banks, Journal of Research and Economic Policy;14(39):60(in Persian).##
[4]- Daei Karimzade, S – Alimoradi Rezi, M - Habibi pour ,H, Factors affecting resource mobilization Banking: A Case Study ( Refah Bank branches in Isfahan ), www: noormags. Com(in Persian).##
[5]- Gholizadeh, M, , Factors affecting the mobilization of resources and attracting deposits instate banks(Case Study: StateBankof Gilan), www: noormags. Com (in Persian).##
[6]- Cornett, M.M, Guo, L, Khaksari, S, Tehranian, H. (2005). The Impact of Corporate Governance on Performance Differences in Prhvately- Owned versus Satate- Owned Banks: An International Comparison. Southern Illinois University at Carbondale,pp1-59.##
[7]- D.L.Olson. (2004). Comparison of Weights in TOPSIS Model. Department of Management, CBA, University of Nebraska Lincoln, NE 68506, U.S.A,1-7##
[8]- Yong- Chin Liu, Jung- Hua Hung. (2006). Services and the long- term profitability in Taiwan's banks. Global Finance Journal, Vol.17, lssue2, December 2006, pp177-191.##
CAPTCHA Image