بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول

امیر جباری؛ طیبه رهنمون؛ مجید یوسفی افراشته؛ نرگس مرادخانی

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 229-251

https://doi.org/10.22067/pm.v24i13.55837

چکیده
  تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال 1394 بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات با حجم نمونه 276 نفر از دانشجویان ...  بیشتر