مقایسه سیاس تهای تمایل به پرداخت و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد

مهدی خداپرست مشهدی؛ عبدالحمید رضائی رکن آبادی؛ جلال بخت آزما؛ هانیه فنودی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، ، صفحه 156-181

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43020

چکیده
  در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه ...  بیشتر